ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی

ارز یابی سرقفلی,توقیف و فروش سرقفلی,تخلیه محل سرقفلی

 ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی برای تعیین ارزش محل کسب، باید مفاهیم و اصطلاحاتی چون: «ارزش بازاری یا مبادلاتی یا عرفی محل کسب» یا «ارزش واقعی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت» و انواع حقوق ایجاد شده و مکتسبه برای مستأجر در قلمرو قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ مورد […]

توقیف سرقفلی در اجرای احکام با سند عادی یا مهریه

ارز یابی سرقفلی,توقیف و فروش سرقفلی,تخلیه محل سرقفلی

آیا توقیف سرقفلی مغازه‌ی بدهکار به تقاضای طلبکار جایز و قانونی است یا نه؟ توقیف سرقفلی (که میزان آن به وسیله‌ی کارشناس تعیین خواهد شد) به وسیله‌ی اجرا جایز است ولی چون این حق معلق است، مادام که منجز نشده و مستقر نگردیده است، انجام عملیات اجرایی مجاز نیست. «نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۲/۷؛ مورخ۲۱/۱۲/۱۳۵۹ اداره حقوقی […]

۲۰ نمونه آرای تخلیه محل سرقفلی به همراه توضیحات کامل رأی

انتقال سرقفلی,تخلیه محل سرقفلی

تخلیه سه دانگ محل مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر انتقال منافع عین مستأجره از سوی یک شریک به شریک دیگر به علت اینکه شریک نیز خود مستأجر مورد اجاره است و حق دارد از تمام ذرات مورد اجاره استفاده کند، از مصادیق تخلیه به علت انتقال به غیر نمی‌باشد. دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۶۳ تاریخ: ۲۶/۰۱/۱۳۹۲ […]