قوانین مقررات آپارتمان نشینی

آپارتمان نشینی

آپارتمان از نظر لغوی آپارتمان در بعضی از لغت‌نامه‌ ها به شرح ذیل تعریف شده است: آپارتمان عبارت است از: «عمارتی که مربوط به یک عمارت بزرگ اما از آن جدا و دارای چند اتاق باشد قسمتی از عمارت شامل چند اتاق متشکل که یک خانواده در آن زندگی می‌کند.» آپارتمان از نظر حقوقی متأسفانه […]

نمونه وکالت نامه نقل و انتقال ملک

وکالت نامه

وکیل در انجام مورد وکالت به هر نحو و به هر طریق که صلاح بداند، ماذون می­باشد و وکالتنامه و اختیارات مطلقه با حق توکیل به غیر ولو کراراً از طرف موکل دارد و امضای وکیل به منزله امضای موکل است و وکیل حق دارد تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر شخص […]

تحویل و تسلیم مبیع چیست

کتاب تحویل و تسلیم مبیع

تسلیم مبیع در قانون مدنی تسلیم مبیع طبق ماده ۳۶۷ عبارت است از: «دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع» عنصر اصلی تسلیم در اختیار نهادن و مستولی کردن خریدار بر مبیع است و قبض مادی وسیله عرفی […]

ممانعت از حق در ملک مشاع و ملاقات فرزند

مزاحمت و ممانعت از حق

در تعریف مزاحمت و ممانعت از حق از حق آمده است:«دعوای مزاحمت و ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد» در این دعوا، شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می‌شود که صاحب حق از حق خود […]

دعوای آپارتمان نشینی

قانون آپارتمان نشینی

تعریف آپارتمان: لازم است از نظر لغوی و حقوقی بررسی شود: الف) از نظر لغوی: آپارتمان در بعضی از لغت‌نامه‌ها به شرح ذیل تعریف شده است:آپارتمان عبارت است از: «عمارتی که مربوط به یک عمارت بزرگ اما از آن جدا و دارای چند اتاق باشد قسمتی از عمارت شامل چند اتاق متشکل که یک خانواده […]