نمونه رای داوری(مطالبه وجه- قرارداد مشارکت)

قرار-داد-مشارکت-نمونه آرای داروری

بررسی صحت قرارداد داوری و اعتبار امر مختوم در دعوای ابطال رای داوری به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق، باید تصریح شود رای داوری با کدام‌یک از قوانین موجد حق، مخالفت دارد و اکتفا به ذکر کلی مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق مستلزم بطلان دعوا است. رأی شعبۀ ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی […]