حق انتفاع در قانون مدنی

حق انتفاع در قانون مدنی

ماده ۴۰ قانون مدنی مقرر می دارد حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد استفاده کند حق انتفاع بنابر نص ماده ۲۹ قانون مدنی از حق عینی می باشد بر این اساس موضوع آن همیشه عین معین […]