شرح و تفسیر ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۹۸ قانون

به منظور تحکیم حقوق اشخاص، قانونگذار مقرر کرده که هر کس حق یا مالی داشته باشد، مورد احترام دیگران باید قرار گیرد و در مقابل هر کس مدعی حق یا منفعتی باشد، باید برای اثبات ادعای خود از طریق مراجع قضایی، شکایت کند ( البته درست آن طرح دعوی می باشد) و این طور نیست […]