شرایط و قانون طلاق به دلیل ازدواج اجباری

شرایط و قانون طلاق به دلیل ازدواج اجباری

عقد در لغت یعنی گره، برای گره زدن هرچیزی مثلاً طناب نیاز به دوسر طناب داریم تا بتوانیم آن دو را به هم گره بزنیم؛ بنابراین برای عقد نیاز به دو طرف داریم. در عالم خارج ممکن است عقد به دو صورت منعقد بشود، یعنی اگر آن عقد یا گره قابلیت باز شدن را داشته […]

وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی(قوه مقننه)

وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی

بر طبق اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایران از سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه تشکیل شده است زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می باشند و در عین حال از یکدیگر جدا می باشند. در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است که اعمال قوه مقننه در مسائلی همچون فرهنگی، اجتماعی و […]