تشریح و تفسیر ماده ۲ قانون صدور چک

تفسیر ماده ۲ قانون صدور چک

اسناد زیادی در قانون تجارت ما جز اسناد تجاری محسوب می شوند اما در عرف تجاری کشور ما دو سند تجاری چک و سفته هستند که بیشترین کاربرد را در بین اقشار مختلف جامعه ایفا می کند. چک و سفته نقش بسیاری در تسهیل معاملات و قرارداد ها داشته است اما این دو سند دارای […]

تحلیل ماده ۱۹ قانون صدور چک

تفسیر ماده ۱۹صدور چک

نماینده و نمایندگی در قوانین و مقررات ما تعریف و آثار مشخصی دارد، و در چارچوب مشخص شده وظیفه و مسئولیت برای نماینده قابل تصور است. نمایندگی در قوانین ما دارای انواع مختلفی است که شاید به خوبی با شرح وظایف و مسئولیت هریک از آنها آشنایی کافی نداشته باشید، در این مطلب قصد داریم […]