ماده قانونی خیانت در امانت (قانون جدید)

ماده قانونی خیانت در امانت قانون جدید

در وضعیت فعلی جامعه و محیط پیرامون خود که ارزش ها جای خود را به ضد ارزش ها داده است، فساد در جز جز کشور رسوخ کرده است جرم و مجرم هر لحظه آمار آن روبه افزایش است بحث امانت و امانت داری، امری سخت و بعضا غیر قابل باور خواهد بود در این متن […]