مجازات افشای اسرار بیماران توسط پزشک

مجازات افشای اسرار بیماران توسط پزشک

رازداری و حفظ اسرار یکی از پسندیده ترین صفات انسان است. حفظ اسرار حرفه ای در مشاغل مختلف با توجه به اهمیت شغل به دلیل اینکه با جامعه در ارتباط است از حساسیت خاصی برخوردار است. یکی از این مشاغل پزشکی است حفظ اسرار بیماران یکی از اصول و قوانین اخلاقی در حرفه پزشکی است. […]