ضمان قهری چیست و در قانون مدنی و فقه چه شرایطی را دارد؟

ضمان قهری چیست

واژه ی تعهد که معانی دیگری همچون، قول و پیمان را نیز دارد برای ما واژه ی بسیار آشنا و کاربردی می باشد. آنچه که از تعهد در ذهن بسیاری از افراد وجود دارد مرتبط با ایجاد تعهد از طریق قرارداد یا اسناد تجاری می باشد که به آن تعهدات قراردادی می گویند یعنی تعهداتی […]

منظور از ضمان ید چیست و شرایط آن در قانون مدنی و فقه

منظور از ضمان ید چیست

ضمان به معنای مسئولیت، ملزم شدن و امثال آن است. واژه ید در اصطلاح به معنای سلطه و تسلط به کار می رود، وقتی برای مثال گفته می شود خلع ید یعنی اینکه سلطه و سلطنت فرد را از مال بگیرند. پس ید به معنای استیلا و سلطه ای است که شخصی بر مالی دارد. […]