خلع ید ورثه از ماترک

خلع ید ورثه از ماترک

ماترک آنچه است که از متوفی و فرد فوت شده از اموال به جا مانده است. تمام ورثه ابتدائا قبل از تقسیم ترکه در ماترک و اموال به جامانده از متوفی شریک هستند و به اصطلاح مال بین ایشان مشاع محسوب می شود. لذا احکام مال مشاع بر آن بار می شود. یکی از احکام […]

سرقفلی مغازه چیست/مثال کاربردی

سرقفلی

سرقفلی به زبان ساده مبلغی است که مستأجر در ابتدای ورود به عین مستاجره به مالک پرداخت می کند و در قالب یک قرارداد توافقی مالک منافع محل تجاری با اجاره بهای جزئی می شود. در حالی که حق کسب و پیشه بر اساس قانون برای مستاجری که رابطه استیجاری او در زمان قانون روابط […]