کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها چیست؟

کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها چیست؟

در شهرها غالبا محدوده خاص و معینی برای ساخت و ساز معین می شود و این امر را طرح های جامع شهری مشخص می کنند در این طرح های جامع محدوده یا حریم شهر مشخص می شود. در ” قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن” […]

بررسی طبقات ارث و درجات آن در قانون مدنی

بررسی طبقات ارث و درجات آن در قانون مدنی

پس از فوت اشخاص در جامعه، اموالی که از ایشان به جای می ماند را بین خانواده و نزدیکان متوفی تقسیم می کنند، این تقسیم در قانون مدنی تحت قواعد ارث مورد بحث قرار گرفته است که عمده مباحث آن از فقه گرفته شده است، در این نوشته قصد بررسی نحوه ارث بری خانواده و […]

خسارت عدم النفع چیست؟

خسارت عدم النفع چیست

در زندگی، انسان ممکن است در نتیجه ی فعالیت های اجتماعی که انجام می دهد سود و زیان هایی را تجربه نماید. سودی که در نتیجه ی فعالیت بوجود می آید مشخص است اما در مورد زیان این گونه نیست. ضرر و زیان هایی که یک فرد ممکن است بر او وارد شود دارای انواع […]