متن و تفسیر ماده ی ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

متن و تفسیر ماده ی ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

در قانون مدنی و بحث قراردادها با یک اصل روبه هستیم که بیانگر این موضوع است که اثر انعقاد یک قرارداد تنها مربوط به طرفین آن قرارداد می باشد مگر اینکه طرفین بخواهند در آن قرارداد حقوق و تعهداتی را نیز برای شخص ثالث و خارج از قرارداد ایجاد نمایند. این موضوع در طرح دعاوی […]