اعسار از پرداخت محکوم به + اعسار در قانون

اعسار از پرداخت محکوم به

اعسار از پرداخت محکوم به بدین معناست که شخصی در دادگاه به پرداخت بدهی یا مال به کسی محکوم شده است اما از تادیه و ادای آن ناتوان است و به عبارتی مالی ندارد که بتواند دین خود را ادا کند اینجاست که باید دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند تا در مواردی از حبس […]