تامین خواسته چک چیست

تامین خواسته چک چیست

تامین خواسته به معنی توقیف کردن و جلوگیری کردن از انتقال اموال دیگری از طریق دادگاه است. وقتی شما خواسته ای از دادگاه دارید مثل مطالبه چک، دادگاه برای خواسته شما و وصول آن مال را با درخواست شما در امنیت قرار می دهد. (تامین) تا در صورتی که در انتهای کار، حکم به نفع […]

منظور از سند عرصه و اعیان چیست؟

منظور از سند عرصه و اعیان چیست

یکی از مواردی که در به نام زدن سند ملک و ساختمان ممکن است پیش بیاید و برای افراد ایجاد سوال و ابهام کند؛ بحث سند اعیانی و سند عرصه است. اگر شما هم قصد سند زدن ملک و یا ساختمان را دارید و از این عبارات اطلاعات کافی ندارید ادامه این مطلب را دنبال […]