اصل لزوم قراردادها چیست و در قانون مدنی چه شرایطی دارد؟

اصل لزوم قراردادها چیست و در قانون مدنی چه شرایطی دارد؟

قرارداد ها و توافقاتی که بین افراد بسته می شود قبل از هر چیز به نیاز های افراد جامعه پاسخ می دهد وقتی کسی که اتومبیلی را معامله می کند ضرورت و نیاز زندگی وی اقتضا می کند که چنین عملی را انجام دهد به تبع این امر و برای استحکام این روابط، قانون گذار […]