فسخ معامله و استرداد ثمن قرارداد

فسخ معامله د باز پس گیری ثمن

فسخ معامله و استرداد ثمن از آثاری است که در پی هم می آیند‌ به این صورت که با فسخ و انحلال قرارداد فرد مقابل مکلف است که ثمن خریدار را مسترد کند و پس بدهد. با فسخ کردن و لغو و انحلال عقد در واقع همه چیز به جای خود برمیگردد یعنی اگر فروشنده […]