شرایط فسخ معامله به علت عدم وصول چک

فسخ قرارداد با پاس نشدن چک

تحقق و شرایط فسخ معامله به علت عدم وصول چک به این شکل است که تا آخر وقت اداری تاریخ چک خریدار وجه را به حساب بانکی خود واریز ننماید لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این امر را ممکن نخواهد کرد. البته این قضیه می تواند جنبه های مختلفی داشته باشد برای فسخ […]