فسخ معامله اموال منقول

فسخ معامله اموال منقول به معنای به هم زدن معامله ای است که مورد معامله آن مالی غیر از ملک و زمین باشد زیرا ملک و خانه و زمین و مغازه و آپارتمان غیر منقول هستند یعنی قابل حمل و نقل فیزیکی نیستند اما باقی اموال مثل ماشین و گوشی موبایل و … تماما منقول […]