تامین خواسته برای مهریه خسارت احتمالی

دادخواست تامین خواسته مهریه

تامین خواسته برای مهریه برای زمانی است که زوجه از دادگاه مهریه خود را مطالبه میکند. تامین خواسته یعنی توقیف اموال برای طلب مثل طلب مهریه زن از مرد. مهریه از حقوق مالی زن است که در زمان  ازدواج برای بر روی آن توافق می شود و بسته به اینکه عندالمطالبه باشد یا عند الاستطاعه […]