اثر عدم پرداخت ثمن در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

اثر عدم پرداخت ثمن در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

عدم پرداخت ثمن توسط خریدار مانع از استماع دعوای الزام به تنظیم اسناد رسمی توسط دادگاه نمی‌باشد.

وکیل پایه یک دادگستری

رأی شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران

دعوا آقای (م.ر.) فرزند (الف.) به طرفیت خانم (ف.ب.) فرزند (الف.) به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودروی پژو ۴۰۵ به شماره پلاک … با احتساب خسارات دادرسی می‌باشد،

بدین شرح که خواهان اظهار نموده است خوانده یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ به شماره پلاک اعلامی به اینجانب فروخته است و ثمن را دریافت نموده است ولی نسبت به تنظیم سند اقدام نکرده است و خواستار محکومیت خوانده شده است خوانده ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار نموده است که قبول دارد که مبایعه‌نامه را امضا کرده است.

.همان روز قرار شد که طرفین به دفترخانه بروند و خواهان کل ثمن معامله را پرداخت کند و سند به نام وی تنظیم شود، با یکدیگر به یک دفترخانه اسناد رسمی رفتند سر دفتر از وی خواسته است که سند انتقال و تعویض پلاک را امضا کند وی چون خواهان هیچ مبلغی بابت ثمن پرداخت نکرده بود سندی توسط وی امضا نشده است و خودرو نیز توسط وی تحویل خواهان نشده است، خواهان خودرو را به بهانه اینکه می‌خواهد.

به مکانیک و صافکار نشان دهد برده است و دیگر به خوانده مسترد نکرده است و اصلاً هیچ مبلغی بابت ثمن دریافت ننموده است خواهان در شعبه حضور ندارد دلیل و مدارکی که حکایت از پرداخت ثمن باشد ارائه ننموده است با توجه به اینکه تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت ثمن توسط خواهان است و تا زمانی که این مهم انجام نشود امکان تنظیم سند وجود ندارد دادگاه دعوای مطروحه بدین شرح را مسموع ندانسته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران – شریفی

رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.ر.) نسبت به دادنامه شماره ۸۸۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۵ صادر شده از شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام تجدیدنظرخوانده به تنظیم سند رسمی خودرو پژو ۴۰۵ به شماره پلاک… با احتساب خسارت دادرسی قرار عدم استماع دعوای اصدار یافته است.

با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد قرارداد تنظیم شده فی‌مابین طرفین به شرح صفحه اول و تأیید صحت و اصالت آن از طرف تجدیدنظرخوانده که از فروش خودرو مزبور به وسیله خانم ف.ب. به تجدیدنظرخواه حکایت دارد و ادعای عدم پرداخت ثمن نمی‌تواند دلیل عدم تعهد تجدیدنظرخوانده به انتقال سند رسمی خودرو باشد و ایشان می‌تواند نسبت به مطالبه ثمن در صورت عدم پرداخت آن از طریق مراجع قانونی اقدام نماید.

بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین ارسال می‌دارد. این رأی قطعی است.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید