تعیین وصی از سوی حاکم با فوت وصیت کننده

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

پرسش: شخصی در زمان حیات دو دانگ ملکش را به‌موجب وصیت نامه رسمی به‌عنوان ثلث به نفع امور شرعیه وصیت کرده و شخصی را به نام وصی تعیین کرده است به لحاظ مشخص نبودن وراث بعد از فوت موصی برای اداره امور ترکه مدیر ترکه تعیین شده و وصی نیز فوت شده است، بعد از مدتی وراث پیدا شده و چهار دانگ سهم خود را گرفته‌اند دو دانگ مشاع مورد وصیت باقی‌مانده و مدیر ترکه حاضر به انجام امر وصیت نیست پرونده امر سال‌ها طول کشیده و به نتیجه نرسیده است. آیا می‌توان دو دانگ مورد وصیت را در اختیار جانشین دادستان گذاشت یا راه دیگری برای آن وجود دارد لطفاً راهنمایی کنید؟

در صورت فوت وصی منصوب از طرف موصی، حاکم می‌تواند شخص دیگری را به‌جای وی تعیین کند و در این صورت اجرای وصیت یا آن قسمت از عمل به وصایا که باقی‌مانده است و توسط وصی منصوب از طرف حاکم انجام خواهد شد.

طرح دعوای تقسیم ترکه به طرفیت کلیه مالکان ملک مشاع

پرسش: در طرح دعوای تقسیم ترکه، آیا دادخواست می‌باید به طرفیت تمامی ورثه تقدیم گردد یا خیر؟ و اگر دعوا به طرفیت بعضی از ورثه طرح گردد، آیا قابلیت استماع دارد یا خیر؟

درخواست تقسیم ترکه با توجه به مقررات مواد ۲۳۲، ۲۳۳، ۳۰۰، ۳۰۴ و ۳۲۴ قانون امور حسبی باید به طرفیت ورثه که به نحو مشاع در آن مالک هستند، اقامه شود. در صورتی که فقط بعضی از ورثه طرف قرار گیرد درخواست تقسیم ترکه قابل استماع نخواهد بود

پذیرش دعوای خلع ید از سوی احد شرکا علیه شریک متصرف ملک مشاع

پرسش: شش‌دانگ یک ملک موروثی در اختیار احد از وراث است، آیا ورثه یا سایر وراث حق دارند علیه متصرف ملک خود که جزء ورثه است دادخواست خلع‌ید تقدیم نمایند؟

دعوای خلع‌ید ملک مشاعی از جانب احد از شرکا یا برخی از آن‌ها علیه شریک یا شرکایی که ملک مشاعی را انحصاراً در تصرف دارند قابل پذیرش بوده و در صورت احراز استحقاق خواهان یا خواهان‌ها و صدور حکم خلع‌ید، حکم صادره بر مبنای مقررات ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

 

جواز صدور رأی بر قلع و قمع مستحدثات از سوی احد مالکین

پرسش: چنانچه متصرف در ملک مشاعی احداث بنا کرده و یا درختانی غرس کرده باشد، آیا صدور حکم بر قلع مستحدثات و قطع درختان فقط به درخواست احد از شرکای ملک مجوز قانونی دارد یا خیر؟ و اگر سایر مالکین معترض باشند چگونه خواهد بود؟

صدور رأی بر قلع و قمع مستحدثات و یا قطع درختان به درخواست احد از شرکای مشاعی فاقد اشکال قانونی است و اعتراض سایر مالکین نسبت به قلع بنای احداثی مؤثر در اجرای دادنامه نیست.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید