نحوه نوشتن دادخواست جلب ثالث

jalb-sales

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

دادخواست جلب ثالث

 

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع جلب ثالث در پرونده کلاسه … شعبه … و محکومیت خوانده به تنظیم سند نسبت به سهم مقوم … ریال
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱٫ مبایعه نامه ۲٫ محتوای پرونده کلاسه … ۳٫ گواهی حصروراثت
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱۱٫ برابر مبایعه نامه مورخ … اینجانب یک باب آپارتمان از مرحوم … خریداری نمودم.

۲٫ مطابق تعهدات مبایعه‌نامه مقرر بود در تاریخ … ایشان نسبت به تنظیم سند به نام اینجانب اقدام و مابقی ثمن معامله را دریافت نماید.

۳٫ متأسفانه قبل از موعد تنظیم سند نام‌برده فوت کرده‌اند و وراث حاضر به حضور در دفترخانه و تنظیم سند نشدند.

۴٫ دعوای تنظیم سند طی پرونده کلاسه … علیه سایر وراث مطرح شده است؛ لذا به جهت عدم دسترسی به انحصار وراثت امکان شناسایی کامل وراث نبوده خوانده دعوای حاضر جزء خواندگان قرار نگرفته، لذا با تقدیم این دادخواست به عنوان دعوای جلب ثالث، جلب خوانده محترم به دعوا و محکومیت وی به تنظیم سند به همراه سایر خواندگان دعوای اصلی مستنداً به مواد ۱۳۵ و ۱۳۷ این دادرسی مدنی و مواد ۱۰،۲۲۰،۲۲۵،۲۳۸،۲۳۹، مدنی مورد استدعاست.

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

وکیل پایه یک دادگستری

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید