دادخواست خلع ید و قلع و قمع

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

قسمت‌های مشترک آپارتمانی، تحت مالکیت مشاعی مالکین آن قرار داشته و مقررات تملک آپارتمان‌ها در مورد مشاعات آمره است. لذا اسقاط حق آپارتمان‌ها نسبت به مشاعات توسط مالک اولیه نسبت به مالکین بعدی لازم‌الاجرا نیست و مالکین مشاعی می‌توانند نسبت به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده توسط ثالث در بخشی که مطابق صورت‌جلسه تفکیکی جزو مشاعات شمرده شده اقدام نمایند.

وکیل پایه یک دادگستریرأی شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی آقای (م.س.) با وکالت آقای (س.خ.) به طرفیت خانم (ح.خ.) با وکالت آقای (ک.ق.) به شرح کلاسه ۹۰۰۷۱۱ و دعوی جلب ثالث نام‌برده به طرفیت ۱. خانم (ح.خ.) ۲. آقای (ق.ه.) هر دو با وکالت آقای (ک.ق.) به شرح کلاسه ۹۱۰۱۵۸ به خواسته صدور حکم به خلع ید از مشاعات پلاک ثبتی ۶۰۶۴/۱۲۶ بخش ۱۱ تهران و قلع و قمع بنای احداثی در زیرزمین و حیاط هریک از پرونده‌ها مقاوم بر ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با احتساب خسارت دادرسی و نیز در خصوص دعوی تقابل خانم (ح.خ.)

و دعوی مستقل آقای (ق.ه.) هر دو با وکالت آقای (ک.ق.) به طرفیت آقای مسی، به شرح کلاسه ۹۰۰۹۳۳ به خواسته صدور حکم بر قلع بنا و پر نمودن انباری ۹ متری احداثی در پلاک یاد شده مقاوم بر ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به انضمام خسارت دادرسی و نیز در خصوص دعوی جلب ثالث خانم ح خ.

با وکالت آقای (ک.ق.) به طرفیت آقایان ۱. (م.س.) با وکالت آقای (س.خ.) ۲. (ر.م.) به شرح کلاسه ۹۱۰۱۵۵ دایر بر تنفیذ قرارداد عادی مورخه ۱۲/۱۲/۷۷ مبتنی بر خرید یک باب مغازه واقع در قطعه تفکیکی پلاک ثبتی ۹۱۵/۱۲۶ بخش یازده تهران (واقع در ساختمان متنازع‌فیه) و نیز پاسخگویی آقای (ر.م.) نسبت به دعاوی مطروحه مقوم بر ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شرح دادخواست‌های تقدیمی بدین توضیح که آقای (ح.س.) اقدام به خرید یک باب مغازه در پلاک ۶۰۶۴/۱۲۶ می‌نماید.

که از آنجایی که خانم (ح.خ.) و (ق.ه.) نیز در ساختمان یاد شده به شماره پلاک ۹۱۵/۱۲۶ دارای مالکیت می‌باشند و حسب نظر کارشناسی تأمین دلیل منعکس در پرونده و از آنجایی که زیرزمین و حیاط جزو مشاعات می‌باشد خانم (ح.خ.) و آقای (ق.ه.) اقدام به احداث آپارتمان در قسمت زیرزمین و استخر در حیاط مشاعی نموده‌اند که با این وصف و به شرح دعاوی مطروحه از سوی طرفین و با این ادعا از سوی خانم (ح.خ.) و (ق.ه.) که از سوی مالک اولیه از مشاعات اسقاط حق گردیده است.

اقدام به احداث بنا و تصرف نموده‌اند تقاضای صدور حکم به شرح خواسته‌ها را دارند، علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور و توجهاً به اینکه حسب مواد ۱، ۲ و ۳ از قانون تملک آپارتمان‌ها و ماده ۴ از آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور قسمت‌های مشترک تحت مالکیت مشاعی مالکین قرار دارد و صرف اسقاط حق از سوی مالک قبلی، دلیلی بر اسقاط حق مالک بعدی (م.س.) نمی‌باشد.

لذا دادگاه دعاوی مطروحه از سوی خانم (ح.خ.) و آقای (ق.ه.) را غیر ثابت تشخیص داده مستنداً به ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم به بطلان دعاوی نامبردگان صادر و اعلام می‌گردد، در خصوص دعاوی مطروحه آقای (م.س.) نظر به ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین با ثابت تشخیص دادن دعاوی ایشان مستنداً به مواد مذکور و ۳۰۸ -۳۱۱- ۱۲۵۷-۳۱۵ از قانون مدنی و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید خوانندگان (ح.خ.) و (ق.ه.)

نسبت به زیرزمین و حیاط مشاعی و قلع و قمع بنای احداثی به‌عنوان اصلی خواسته و بالمناصفه به پرداخت مبلغ ۳٫۲۳۹٫۲۶۰ ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به‌عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد.

و در خصوص دعاوی مطروحه به طرفیت آقای (ر.م.) با عنایت به عدم توجه دعوی مستنداً به بند ۴ از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

وکیل پایه یک دادگستری

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید