قرارداد تکمیلی وکالت و حق الوکاله

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

قرارداد تکمیلی وکالت و حق الوکاله

در تاریخ………. به تجویز ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۱۰ قانون مدنی و اجرای مواد ۱ و ۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۹/۶/۱۳۷۸ و سایر مقررات مربوط این قرارداد بین آقای ………. و ………. به عنوان موکل از طرف دیگر به منظور چگونگی دفاع از حقوق موکل و میزان و نحوه پرداخت حق‌الوکاله تنظیم و منعقد گردید.

ماده ۱- موضوع وکالت

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۲- حق‌الوکاله و ترتیب پرداخت آن

مرحله اول: مبلغ ………. ریال معادل ………. به صورت چک به شماره………. پرداخت گردید.

مرحله دوم: بعد از صدور حکم قطعی مبلغ ………. ریال معادل ………. باید پرداخت گردد.

مرحله سوم: بعد از اجرای حکم مبلغ ………. ریال معادل ………. باید پرداخت گردد.

تبصره- در صورت عدم موفقیت در پرونده (عدم صدور حکم به تخلیه ملک) مبلغ دریافتی به موکل مسترد خواهد شد.

ماده ۳- سایر شروط

۳-۱ کلیه هزینه‌های پرونده اعم از هزینه دادرسی، ابطال تمبر الصاقی، هزینه کارشناسی، تأمین اموال تصدیق اوراق، اجرای قرارها و احکام، هزینه اقامت وکیل در خارج از اقامتگاهش و هزینه‌های ایاب و ذهاب و سایر هزینه‌های دیگری که انجام موضوع وکالت منوط به پرداخت آن باشد و تهیه وسیله اجرای قرار معرفی شهود، راهنمایی در جلب متهم و معرفی اموال جهت توقیف به عهده موکل است در صورتی که تأخیری در تأدیه هزینه‌ها و انجام موارد فوق از ناحیه موکل صورت گیرد و از این حیث ضرر و زیانی متوجه موکل گردد وکیل مذکور مسئولیتی نخواهد داشت.

۳-۲ اگر وکیل در جریان پیگیری موضوع دعوی استعفا نماید، به نسبت کار انجام شده استحقاق دریافت حق‌الوکاله را خواهد داشت.

۳-۳ چنانچه در هر مرحله‌ای دعوی در دادگاه یا خارج از آن و یا در مراجع اختصاصی به مصالحه با سازش بینجامد وکیل حق دریافت تمام حق‌الوکاله را خواهد داشت.

۳-۴ چنانچه موکل بعد از تنظیم وکالت‌نامه و اولین اقدام کتبی یا شفاهی اعم از تقدیم دادخواست یا ارسال اظهارنامه یا تقدیم لایحه با حضور در جلسه دادگاه یا هرگونه اقدام در مراجع اختصاصی یا غیراختصاصی وکیل را عزل نماید. می‌باید تمام حق‌الوکاله آن مرحله را به وکیل بپردازد.

۳-۵ پس از امضای این قرارداد موکل حق ندارد در مورد پرونده موضوع وکالت بدون مشورت و اخذ موافقت قبلی وکیل اقدامی نماید، در غیر این صورت موکل شخصاً مسئول آثار و نتایج اقدامات خود می‌باشد.

۳-۶ اقدامات وکیل در خصوص پرونده و در مراحل دادرسی با توجه به اظهارات، اطلاعات و اسنادی است که موکل در اختیار وکیل گذاشته است. لذا چنانچه خلاف اظهارات موکل و با بی‌اعتباری اسناد مورد استناد وی ثابت گردد مسئولیتی متوجه وکیل نمی‌باشد.

۳-۷ وکیل اثر عدم پیشرفت کارهای حقوقی یا جزایی و احتمال خسارت مالی با مسئولیت کیفری را به موکل تفهیم کرد و ایشان با امضاء ذیل قرارداد اقرار به تفهیم آن نمود. اصول اسناد و مدارک که موجود نزد موکل به رؤیت وکیل رسانده و بلافاصله به موکل مسترد گردید.

امضاء وکیل:
 امضاء موکل:

وکیل پایه یک دادگستری

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید