قرارداد مصالحه و توافق مالکین مشاعی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

قرارداد مصالحه و توافق مالکین مشاعی

 

وکیل پایه یک دادگستریماده ۱- مصالحین و توافق کنندگان

این قرارداد با رعایت مقررات مدنی با استناد به ماده ۱۰ این قانون و با لحاظ مقررات مربوط به قانون ثبت و قانون افراز و تفکیک املاک مشاعی به شرح ذیل بین اشخاص ذیل ذکر تنظیم و برای طرفین لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا می‌باشد:

  1. …….. فرزند …….. به شماره شناسنامه …….. و کد ملی …….. و…….. فرزند …….. به شماره شناسنامه …….. و کد ملی …….. و …….. فرزند …….. به شماره شناسنامه …….. و کد ملی …….. مالکین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت فروشگاه ……..
  2. …….. فرزند …….. به شماره شناسنامه …….. و کد ملی …….. و …….. فرزند ……… به شماره شناسنامه …….. و کد ملی …….. مالکین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت فروشگاه …….. پلاک …….. و ملکیت زیرزمین مربوطه
ماده ۲- موضوع توافق و مصالحه

توافق و مصالحه برای تقسیم و افراز مالکیت مشاعی موضوع مزایده شماره ………. ردیف که از طریق ………. مالکیت ملک پلاک ثبتی ………. واقع در بخش………. به نشانی ………. پلاک ………. به مزایده گذاشته شد و النهایه مصالحین و توافق‌کنندگان این قرارداد به عنوان برندگان مزایده اعلام شده‌اند.

ماده ۳- طریقه پرداخت مبلغ مزایده از سوی مصالحین

مقرر شد هر شخص به نسبت سهم مالکیت ملک خود با لحاظ مساحت مغازه اقدام به پرداخت مبلغ مزایده نماید که این مبلغ با توافق و تراضی طرفین بدین شرح تعیین و به تأیید امضاکنندگان این قرارداد رسید:

سهم مالکین سرقفلی ………. از مالکیت ملک مشاعی به نسبت مساحت مغازه: ……….

سهم مالکین سرقفلی ………. از مالکیت ملک مشاعی به نسبت مساحت مغازه و ملکیت زیرزمین مربوطه: ……….

سهم مالک سرقفلی ………. از مالکیت ملک مشاعی به نسبت مساحت مغازه: ……….

سهم مالک سرقفلی ………. از مالکیت ملک مشاعی به نسبت مساحت مغازه: ……….

سهم مالکین سرقفلی ………. از مالکیت ملک مشاعی به نسبت مساحت مغازه و ملکیت واحد داخل حیاط: ……….

سهم مالکین سرقفلی ………. از مالکیت ملک مشاعی به نسبت مساحت مغازه: ……….

سهم مالک سرقفلی ………. از مالکیت ملک مشاعی به نسبت مساحت مغازه: ……….

تبصره ۱- هرگونه اهمال و تقصیر در پرداخت مبلغ مربوط به موضوع مزایده از سوی هر یک از امضاکنندگان این قرارداد علاوه بر جبران خسارت از سوی اشخاص ذی‌نفع برای سایرین این مصالحه‌نامه حق مطالبه وجه‌التزام معادل یک سوم کل مبلغ مقرر شده مجاز خواهد بود.

تبصره ۲- طرفین نسبت به مبلغ مقرر شده در این قرارداد هیچ ادعا یا دعوا نداشته و نخواهند داشت و اقرار به این موضوع می‌کنند که این مبلغ به نسبت مساحت مغازه آن‌ها صحیح و درست تشخیص داده شده است و ادعای بعدی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نموده‌اند.

تبصره ۳- مالکیت ملک آپارتمان پیمان که در حال حاضر سرقفلی و حق کسب و پیشه آن متعلق به …………… می‌باشد درید مالک آقای ………………….. می‌باشد و تمام مصالحین و امضاکنندگان این توافق‌نامه به این موضوع اقرار اذعان دارند و هیچ‌گونه اعتراض نسبت به این موضوع نداشته و هر نوع ادعای بعدی را از خود سلب و ساقط می‌نماید.

امضاء و اثر انگشت تمام شرکاء

وکیل پایه یک دادگستریماده ۴- اعلام رضایت مصالحین نسبت به هم

تمامی امضاکنندگان این مصالحه‌نامه، اعلام و اقرار می‌نمایند که رضایت قطعی و به لاقید و شرط خود را نسبت سایر شرکاء جهت افراز و طلق کردن و اخذ سند مالکیت مجزا برای هر ارگان یا سازمانی اعم از اداره ثبت اسناد و شهرداری یا دارایی اعلام و حق عدول از این رضایت‌نامه را نداشته و نخواهند داشت.

تبصره ۱- تمام امضاکنندگان در مقابل هم تعهد و تکلیف دارند که هر نوع همکاری لازم جهت تقسیم و افراز املاک مشاعی را انجام داده تا متقاضی افراز بتواند سند مالکیت مجزا برای مالکیت مغازه خود اخذ نماید.

تبصره ۲- هر نوع تعهد یا ضمانت‌نامه یا اقرارنامه یا الزامات قانونی که اداره ثبت یا شهرداری یا هر ارگان قانونی دیگر از شرکاء مشاعی نسبت به افراز و تفکیک یکی از املاک موضوع قرارداد درخواست کند طرفین مکلف به همکاری لازم در این خصوص خواهند بود در صورت تخلف محکوم به پرداخت وجه‌التزام مندرج در ماده پنج خواهد بود.

ماده ۵- وجه‌التزام تخلف از تعهدات مصالحه نامه

هریک از طرفین و امضاکنندگان این مصالحه‌نامه به هر نحو مرتکب تخلف یا تعدی یا عدم انجام تکالیف مقرر در این توافق‌نامه و مصالحه نامه شود اشخاص ذی‌نفع امضاکنندگان می‌توانند علاوه بر الزام ایشان به انجام تعهد از طریق قانونی، وجه‌التزام معادل ………. ریال به نسبت هر کدام (………. تومان) نیز از او مطالبه نمایند متخلف ملتزم به پرداخت آن می‌باشد.

ماده ۶- تقسیم نامه و افراز عملی

بعد از پرداخت اقساط مقرر برای موضوع مزایده به نسبت سهم متصالحین، هریک از آنان طبق این قرارداد مالکیت طلق (ملک) را با احتساب مساحت مغازه خود (به شرح ماده یک قرار داد) کسب نموده و این موضوع در حکم تقسیم و افراز عملی ملک مشاعی محسوب می‌شود.

تبصره- در صورت نیاز به تقدیم تقسیم نامه مجزا و رسمی از سوی مالکین مشاعی امضاکنندگان این مصالحه نامه مکلف و متعهد می‌شوند که در اسرع وقت حداکثر ظرف ………. روز در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر شده و اقدام به تنظیم تقسیم نامه با لحاظ شرایط این قرارداد نمایند در صورت مضی مدت و عدم انجام این تعهد متخلف به وجه‌التزام مندرج در ماده پنج محکوم می‌شوند.

ماده ۷- سهام مصالحین (۷ نفر) برنده مزایده در آپارتمان‌های موضوع مزایده در خصوص موضوع مزایده این قرارداد که هفت باب آپارتمان با مساحت مختلف جزء اموال مشاعی برندگان مزایده می‌باشد مقرر شد نسبت سهام هریک از آن‌ها از مالکیت آپارتمان‌های موضوع مزایده به صورت مساوی با نسبت یک هفتم باشد.

تبصره ۱- پرداخت مبلغ کل موضوع مزایده در باب آپارتمان‌های این ماده با لحاظ مبلغ کل برای هر شخص ……… ریال بوده که باید در اسرع وقت مقرر شده پرداخت گردد.

تبصره ۲- متصالحین اعلام و اقرار می‌نمایند که هرگونه همکاری لازم را در خصوص طلق و مالکیت غیر مشاعی آپارتمان‌های موضوع مزایده از طریق اعلام قیمت بالاتر با تنظیم صورت‌مجلس به انجام رسانند:

ماده ۸- اقامتگاه طرفین

اقامتگاه مصالحین همان است که در صدر این قرارداد ذکر شده است و کلیه مکاتبات، ابلاغات و اظهارات به آدرس مندرج در این قرارداد ارسال خواهد شد. در صورتی که هر یک از طرفین محل اقامت خود را تغییر دهند مکلف هستند حداکثر ظرف ………. روز نشانی اقامتگاه جدید خود را به طور مکتوب به اطلاع طرف دیگر برساند در غیر این صورت ارسال به آدرس قبلی ابلاغ تلقی خواهد شد.

ماده ۹- حل اختلاف

هرگاه در اجرای تعبیر یا تفسیر هر یک از مواد این قرارداد اختلاف حادث گردد طرفین مکلف هستند بدواً موضوع را از طریق مذاکرات مسالمت‌آمیز حل و فصل نمایند در صورتی که مذاکرات ظرف یک ماه از تاریخ حدوث اختلاف منتج به حل اختلاف نگردیده یا هر یک از طرفین حداکثر ظرف ………. روز از تاریخ دعوت طرف دیگر حاضر به مذاکره نگردد، موضوع به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.

ماده ۱۰- تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد مطابق مقررات و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ ماده و ۷ نسخه متحدالمتن که هر ۷ نسخه دارای اعتبار واحد می‌باشند تنظیم، امضاء و مبادله گردید و برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید