دانلود قرارداد کار و مشارکت مدنی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

نمونه قرارداد کار موقت

وکیل پایه یک دادگستریبر اساس مفاد ماده ۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، این قرارداد کار بین

شرکت /آقای / خانم : …………………………………… فرزند …………….. دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ………… ساکن ……………………………………………………………………  که در این قرارداد به اختصار (کارفرما ) نامیده می شود.

و آقای / خانم : …………………………………….. فرزند …………….. دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ………… ساکن ……………………………………………………………………………..که از این پس (کارگر) نامیده می شود منعقد می گردد.

تبصره : اینقرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و ) از ماده ۱۰ قانون کار بین طرفین  تنظیم گردیده است.

۱-  مدت قرارداد : مدت این قرارداد ……………… ماه است که شروع آن از تاریخ …………….. و پایان آن تاریخ ………………… می باشد و محل انجام کار ، واقع در محل ……….. به نشانی ……………………………………… می باشد.

تبصره :  ۳ ماه از ابتدای مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت کارگر فوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد.

۲-  موضوع قرارداد : انجام خدمت در قسمت  ……………. شرکت می باشد  و آقای / خانم ………………. متعهد است که وظایف محوله را با رعایت مقررات و طبق شرح وظایف ابلاغ شده به ایشان انجام دهد .

۳-  ساعت کار : ساعت کار شرکت معادل ۴۴ ساعت کار در هفته می باشد و در صورت  انجام کار اضافی ، طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارگر پرداخت خواهد شد .

۴-     حق السعی :

۴-۱) حقوق ماهیانه : ………………. ریال

۴-۲) حق جذب ماهانه : ……………. ریال

۴-۳) خواربار و مسکن : …………… ریال

۴-۴) کمک عائله مندی :……………….. ریال

۴-۵) سایر مزایا : ……………………. ریال

تبصره : مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از دریافتی ماهانه کارگر کسر و خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده  پرداخت خواهد شد.

۵) خانم / آقای ……………….. طی مدتی که برای شرکت کار می کنند حق استفاده از تعطیلات  رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را براساس مقررات قانون کار دارا خواهد بود.

۶) این قرارداد پس از پایان خدمت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود ولی در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی در ازای هر سال خدمت می توان این قرارداد را فسخ کرد مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد.

۷) خانم / آقای ……………….. با دریافت مبلغ مذکور هر گونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان قرارداد کار را از خود سلب می نماید .

۸) اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد ، بدواً از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد.

۹) بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود .

این قرارداد در ۹ بند و ۳ تبصره و ۳ نسخه در تاریخ ………………… تنظیم و به امضاء طرفین رسید به هریک نسخه ای تسلیم شد.

 

                        امضاء کارفرما ء                                                                        امضاء کارگر 

دانلود نمونه قرارداد کار موقت PDF


وکیل پایه یک دادگستریقرارداد کار مدت معین

این قرارداد جهت کار ………. در یک باب مغازه لوازم بهداشتی ساختمانی در قالب قرارداد کار برای مدت معین تنظیم و برابر شرایط آتی این قرارداد بین کارمند و کارفرما لازم‌الاجرا است.

ماده ۱ مشخصات طرفین

 1. آقای………. فرزند………. متولد ………. صادره از ………. شماره شناسنامه………. به نشانی………. که در این قرارداد اختصاراً «کارفرما» نامیده می‌شود.
 2. آقای ………. فرزند………. متولد ………. صادره از ………. شماره شناسنامه………. به نشانی………. که از این پس در این قرارداد «کارمند» نامیده می‌شود.

ماده ۲- محل فعالیت و کار:

محل کار کارمند مغازه لوازم بهداشتی ساختمان واقع در ………. خواهد بود.

ماده ۳- مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ………. تا تاریخ………. به مدت ………. خواهد بود.

تبصره- ………. از ابتدای مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد و چنانچه نحوه خدمت کارمند فوق‌الذکر مورد تأیید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد.

ماده ۴- نوع کار

کارمند مکلف به اداره لوازم بهداشتی ساختمان خواهد بود و تمام مسئولیت فروش در حدود اختیارات محوله جزء وظایف کاری کارمند می‌باشد.

ماده ۵- ساعت کاری

ساعات کاری معادل ۴۵ ساعت کار در هفته می‌باشد و در صورت انجام کار اضافی با تأیید کارفرما، طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه‌کار به کارمند پرداخت خواهد شد. ۴۵ ساعت کاری در هفته به شکل ۵ روز (از شنبه الی چهارشنبه) ……. صبح الی ………… بعدازظهر بوده و پنج‌شنبه‌ها تعطیل می‌باشد.

تبصره- حضور مازاد کارمند در مغازه خارج از ساعات ذکر شده و ایضاً حضور کارمند در روز پنج‌شنبه و جمعه اضافه‌کار محسوب خواهد شد که با تأیید کارفرما حق‌السعی آن برابر قانون کار محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۶- حقوق و حق‌السعی

کل حقوق کارمند مغازه ماهیانه مبلغ ………. تومان خواهد بود که مقرر شد به همراه سایر حقوق و مزایا به جز اضافه‌کار ماهیانه مبلغ ………. تومان پرداخت گردد.

تبصره ۱- ماهیانه و اضافه‌کار توسط کارمند محاسبه و پس از تأیید کارفرما از صندوق مغازه برداشت خواهد شد.

تبصره ۲- مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از دریافتی ماهانه کارمند کسر و خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد.

ماده ۷- بیمه

به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید. با توجه به مشغله کاری کارفرما حق بیمه نیز توسط کارمند از صندوق مغازه کسر و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

تبصره- وجه‌التزام عدم پرداخت کسورات قانونی اعم از مالیات و حق بیمه و شهرداری و دارایی توسط کارمند …… تومان تعیین که رأساً توسط کارفرما قابل وصول می‌باشد.

ماده ۸- مرخصی

کارمند طی مدتی که در مغازه کار می‌کند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را بر اساس مقررات قانون کار دارا خواهد بود.

ماده ۹- فسخ و پایان قرارداد

این قرارداد پس از پایان مدت خود به خود خاتمه خواهد یافت، اما در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی در ازاء یک سال خدمت می‌توان این قرارداد را فسخ کرد مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد.

ماده ۱۰- حل اختلاف

اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد، بدواً از طریق داور مرضی‌الطرفین آقای ……… با دعوت به سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۱- حسن انجام کار

برای حسن انجام کار و تحویل مغازه و لوازم و حساب و کتاب مربوط به آن یک فقره چک به شماره………. و اصداری شعبه …… به مبلغ ………. ریال تحویل کارفرما گردید که بعد از اتمام مدت قرارداد و تحویل و تحول مغازه باید به کارمند مسترد گردد.

ماده ۱۲- تسویه حساب با کارفرما

کارمند چک به شماره ………. ریال معادل………. ریال به عنوان وجه‌التزام پرداخت مالیات دارایی و شهرداری تسویه‌حساب با کارفرما به وی تحویل و از ایشان بابت این چک رسید دریافت نموده است.

تبصره- از بابت کلیه تعهدات مقرر در این قرارداد برای کارمند وجه‌التزام نقدی به مبلغ………. میلیون ریال معادل ………. تومان به کارفرما پرداخت گردیده است؛ که در صورت عدم انجام هریک از تعهدات از سوی کارمند و وقوع خسارت از بابت آن تعهدات رأساً توسط کارفرما تمام خسارات به تشخیص کارفرما از آن وجه‌التزام وصول خواهد شد.

ماده ۱۳- پرداخت حق‌الزحمه

کارمند به عنوان الحساب وجه‌التزام درآمد مغازه چک‌های شماره ………. و………. را به کارفرما تحویل نموده است بررسی و تسویه‌حساب درآمد الباقی باید به کارفرما پرداخت گردد.

                                   کارفرما                                                   کارگر

دانلود نمونه قرارداد کار معین PDF


قرارداد کار موقت

نمونه قرارداد شراکت

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد بر اساس قانون کار و قانون مدنی، فی‌مابین آقای ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه ………. مالک شش‌دانگ سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب مغازه به نشانی: ………. از یک طرف که از این پس در این قرارداد «طرف اول» نامیده می‌شود و از طرف دیگر آقای ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه ………. به نشانی: ………. که از این پس در این قرارداد «طرف دوم» نامیده می‌شود برابر مفاد آتی این قرارداد منعقد و مطابق مقررات جاری کشور و شرایط آتی این قرارداد از طرف مالک سرقفلی جایز و از طرف مشارک لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده دوم- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت و همکاری بین طرف اول و طرف دوم در سود حاصل از فروش و عرضه لوازم چوبی مواد اولیه و هر نوع محصولی صنفی و مشابه دیگر مشروط بر اینکه پروانه کسب و مقررات سرقفلی این اجازه را داده باشد.

ماده ۳- آورده طرفین

۳-۱٫ آورده طرف اول عبارت است از استفاده از یک باب مغازه (سرقفلی) به متراژ حدود ………. متر واقع در تهران، ………. به همراه حضور روزانه و کار شخص طرف اول یا کارمند وی به که طرف دوم را به عنوان کارمند خود انتخاب نموده تمام مواردی که در این قرارداد حضور شخصی طرف اول نیاز است طرف دوم می‌تواند انجام وظیفه کند.

۳-۲٫ آورده طرف دوم قرارداد علاوه بر از تأمین سرمایه جهت خرید لوازم چوبی و منصوبات و مواد اولیه چوب و هر نوع محصولی صنفی و مشابه دیگر مشروط بر اینکه اجازه عرضه و فروش را به دارنده پروانه کسب (طرف اول) بدهد و به عنوان کارمند طرف اول محسوب شده مسئولیت مدیریت و فروش را برعهده خواهد داشت به صورت کلی مدیریت مغازه از هر حیث و نظارت بر اقدامات اداری و کاری مغازه که به عنوان کارمند طرف اول نیز محسوب است.

ماده ۴ – مدت قرارداد

مدت این قرارداد یک سال از تاریخ ………. تا تاریخ ………. می‌باشد تمدید آن منوط به تسویه کامل سال قبل و توافق کتبی طرفین است.

ماده ۵- تضمین مالیات و بیمه

با توجه تعهدات مندرج برای طرف دوم نامبرده مبلغ ………. ریال معادل ………. تومان به صورت قرض‌الحسنه طی چک به شماره ………. بانک………. شعبه ………. در اختیار طرف اول قرار می‌دهد در صورت تخلف ایشان از تعهدات مالیاتی و بیمه و سایر وظایف مقرره رأساً از مبلغ قرض‌الحسنه وصول خواهد شد و طرف دوم هیچ اعتراضی به آن نداشته و نخواهد داشت.

ماده ۶ – مدیریت مغازه

جواز مغازه محل انجام قرارداد (مغازه) بنام طرف اول می‌باشد؛ ولی مدیریت امور مغازه و بیمه و نگهداری محل کار بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد و مسئولیت هرگونه تخلف از مقررات اتحادیه و صنفی بر عهده طرف دوم بوده، جبران خسارات مطابق ذیل ماده پنج همین قرارداد خواهد بود.

ماده ۷- تعهدات طرف اول

 1. طرف اول قبول نمود با توجه به مهارت و تجربه و تخصص طرف دوم در کار فروش اداره امور مغازه از رهنمودهای او استفاده نموده و همچنین در مدیریت امور فروش و خرید صرفاً خواسته‌های طرف دوم را انجام داده و از دخالت در امور خرید و فروش خودداری نماید.
 2. نظر به تجربه و مهارت طرف اول در اداره چنین فروشگاه‌هایی حضور طرف اول در مغازه صرفاً جهت انجام امور محوله از سوی طرف دوم و نظارت بر میزان درآمد و رونق کسب و کار می‌باشد بنابراین مسئولیت بدهی‌های مغازه و پاسخگویی به طلبکاران احتمالی یا هر شخص دیگر بر عهده طرف دوم بوده و طرف اول در این خصوص هیچ‌گونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
 3. طرف اول متعهد است در هر زمان کلیه موانع قانونی کار در مغازه از جمله جواز کسب و موانع احتمالی دیگر را برای شروع و ادامه کسب و کار موضوع قرارداد مرتفع سازد.

ماده ۸- تعهدات طرف دوم

 1. طرف دوم مکلف است از محل درآمد مغازه ضمن پرداخت کلیه هزینه‌های مالیاتی و بیمه، علی‌الحساب سود قطعی تضمین شده هرماه به مبلغ هفت میلیون تومان را نیز به طرف اول پرداخت نماید در صورت تخلف از این شرط علاوه بر جبران خسارت چک تضمین از بابت حسن انجام کار نیز قابل وصول خواهد بود.

تبصره- از بابت تضمین سود علی‌الحساب ماهیانه چک بانک سپه به شماره ………. به مبلغ ………. ریال معادل ………. تومان به طرف اول داده می‌شود که در صورت تخلف طرف دوم تمام وجه چک یکجا قابل وصول و قابل جمع با سایر وجه‌التزامات قرارداد می‌باشد.

 1. پرداخت کلیه هزینه‌های قانونی از جمله مالیات، عوارض شهرداری، حق شارژ و سایر حقوق دولتی به عهده طرف دوم است و ایشان متعهد به پرداخت این مبالغ از محل درآمد مغازه هستند.
 2. طرف دوم متعهد و مکلف به پاسخگویی به کلیه طلبکاران و مشتریان مغازه بوده و طرف اول هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
 3. طرف دوم هیچ‌گونه حق تغییر فعالیت و شغل و انتقال مسئولیت به فرد دیگری را ندارد و مباشرت شخصی وی در مغازه شرط بوده و تخلف از این بند به تشخیص طرف اول موجب فسخ قرارداد و جبران خسارت مطابق ذیل ماده پنج خواهد بود.
 4. طرف دوم حق هیچ‌گونه تغییر شغل و تغییرات در مغازه و پروانه کسب ولو خیلی جزئی را ندارد.
 5. موضوع قرارداد صرفاً مشارکت و کارگر و کارفرما برابر مفاد قرارداد می‌باشد، طرف دوم هیچ ادعایی نسبت به سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و سایر حقوق قانونی موجود در مغازه ندارد و هیچ مبلغی از این بابت به طرف اول پرداخت نکرده است.
 6. طرف دوم متعهد می‌گردد حق هیچ‌گونه تغییرات حتی در درب‌ها، قفل‌ها و همچنین تغییرات داخلی نداشته باشد.

ماده ۹- موارد پایان یا انحلال قرارداد

این قرارداد به محض انقضاء مدت یا اعلام طرف اول به پایان می‌رسد مگر اینکه طرفین مجدداً قرارداد را به همین مدت با مدت زمان بیشتر تمدید نمایند.

تبصره- نظر به اینکه طرف دوم به عنوان کارمند و شریک مزی طرف اول محسوب می‌شود بنابراین در صورتی که به هر دلیلی اعم از قراردادی یا قانونی از ایشان تخلفی سر بزند یا طرف اول از وضعیت کاری ایشان راضی نباشد می‌تواند ضمن قطع شراکت و اخراج طرف دوم مغازه خود را متصرف شده و به عنوان وکیل تام اختیار حق هرگونه دخالت و تصرف و خودش اموال و داخل مغازه را داشته تا جبران خسارت نماید و شریک حق هیچ اقدامی را نداشته و نخواهد داشت.

ماده ۱۰- اقدامات بعد از انحلال قرارداد

در صورت انحلال قرارداد طرف دوم مکلف و متعهد است حداکثر ظرف ………. روز از تاریخ انحلال شراکت یا پایان مدت قرارداد کلیه بدهی‌های مغازه اعم از حق طلبکاران، مالیات، عوارض شهرداری، بیمه پرسنل و… را قبل از هر اقدامی تسویه نماید و فوراً مغازه را تحویل طرف اول قرار دهد در غیر اینصورت طرف دوم با امضاء این قرارداد به طرف اول وکالت می‌دهد تا ایشان ضمن تصرف مغازه با فروش اجناس موجود در مغازه نسبت به پرداخت و تسویه کلیه بدهی‌ها و پرداخت مابقی مبلغ به حساب اعلامی از سوی طرف دوم اقدام نماید و همچنین چک تضمین نیز به اجرا گذاشته شده و کل آن قابل وصول خواهد بود.

ماده ۱۱- وجه‌التزام و تضامین حسن انجام کار

طرف دوم یک فقره چک به مبلغ ………. ریال به شماره ………. به عهده بانک ………. شعبه ………. را با امضاء این قرارداد به طرف اول تحویل داده تا در صورت تخلف طرف دوم از شرایط مقرر یا از بابت دیرکرد تخلیه و تحویل مغازه یا وجه‌التزامات مندرج در قرارداد رأساً توسط طرف اول قابل پیگیری و وصول باشد و این چک به همراه سایر خسارات قابل جمع بوده و طرف مقابل هر نوع دعوا یا ادعای را در این خصوص از خود سلب و ساقط نموده است.

 ماده ۱۲- اقامتگاه طرفین

اقامتگاه طرفین همان است که در صدر این قرارداد ذکر شده است و کلیه مکاتبات، ابلاغات و اظهارات به آدرس مندرج در این قرارداد ارسال خواهد شد. در صورتی که هر یک از طرفین محل اقامت خود را تغییر دهند مکلف هستند حداکثر ظرف ۱۰ روز نشانی اقامتگاه جدید خود را به‌طور مکتوب به اطلاع طرف دیگر برساند در غیر این صورت ارسال به آدرس قبلی ابلاغ تلقی خواهد شد.

ماده ۱۳- حل اختلاف

هرگاه در اجرای تعبیر یا تفسیر هر یک از مواد این قرارداد اختلاف حادث گردد طرفین مکلف هستند بدواً موضوع را از طریق مذاکرات مسالمت‌آمیز حل و فصل نمایند در صورتی که مذاکرات ظرف یک ماه از تاریخ حدوث اختلاف منتج به حل اختلاف نگردیده یا هر یک از طرفین حداکثر ظرف ……. روز از تاریخ دعوت طرف دیگر حاضر به مذاکره نگردد، موضوع به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.

ماده ۱۴- نسخ قرارداد

این قرارداد مطابق مقررات و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران در ۱۴ ماده در ۲ نسخه متحدالمتن که هر دو نسخه دارای اعتبار واحد می‌باشند تنظیم، امضاء و مبادله گردید.

وکیل پایه یک دادگستریطرف اول

شاهد اول

شاهد دوم

طرف دوم

دانلود نمونه قرارداد شراکت PDF

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید