دانلود نمونه مبایعه نامه املاک خام pdf و ورد

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

قولنامه خرید خانه pdf،فرم خام مبایعه نامه املاک pdf،کتاب تنظیم مبایعه نامه

برای خرید این کتاب روی لینک کلیک کنید

مبایعه نامه املاک همانطور که از نامش پیداست بیع یعنی خرید و فروش است. مبایعه نامه قراردادی است بین خریدار و فروشنده مبنی بر خرید در مقابل عوض و قیمتی مشخص از طرف خریدار. اگر هر کدام از خریدار و فروشنده به تعهدات ناشی از مبایعه نامه  خود که اولینش حضور در دفتر خانه و الزام به تنظیم سند رسمی است عمل نکنند با دادخواست می شود ایشان را مجبور به انجام عمل کرد.

ویژگی مبایعه نامه

  • مبایعه نامه مختص بیع است و سایر عقود را نمی شود تحت عنوان مبایعه نامه نگارش کرد.
  • اولین ویژگی این است که مبایعه نامه یک سند عادی است و از طریق اجرای ثبت نمی شود آنرا اجرا کرد
  • دومین ویژگی قدرت الزام آوری است که مبایعه نامه دارد. درست است که سند عادی است اما بعد از انعقاد هیچکدام نمی تواند یک طرفه آنرا فسخ کند و باید به آن پایبند باشد
  • سومین ویژگی مبایعه نامه این است که برای تمام اموال کاربردارد و صرفا مخصوص زمین و ماشین نیست.

تفاوت مبایعه نامه و قولنامه

مبایعه نامه همانطور که از نامش پیداست قراردادی می باشد که در آن مالی از فروشنده به خریدار منتقل می گردد و عقد بیع رخ میدهد و از لحظه انعقاد قرارداد،خریدار مالم ملک مورد نظر شده و هر تصرف مادی یا حقوقی که بخواهد میتواند انجام دهد و در مورد فروشنده ای که سند ملک مورد نظر را منتقل نمی کند خریدار می تواند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نماید . فرقی نمیکند که ثمن مورد معامله به طور کامل پرداخت شده باشد یا خیر اما قولنامه صرفا یک قرارداد عادی بین طرفین می باشد در مواقعی که طرفین قصد انجام معامله را دارند اما شرایط آن فراهم نیست.

تماس-با-گروه-وکلای-سنا

متن قولنامه زمین

بسمه تعالی
مبایعه نامـه
یااَیهَاالَّذِینَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ
ای کسانیکه ایمان آورده اید به عهد و پیمانهایتان وفا کنید.

تاریخ تنظیم: / / ۱۳

ماده۱: طرفین معامله: …..

۱-۱: فروشنده: “نام فروشنده” فرزند: ….. دارای شناسنامه شماره: ….. صادره از: ….. ساکن نشانـی: ….. تلفن: …..
۲-۱: خریدار: “نام خریدار” فرزند: ….. دارای شناسنامه شماره: ….. صادره از: ….. ساکن نشانـی: ….. تلفن: …..

ماده۲: مورد معامله ومشخصات آن:

مورد معامله و مشخصات آن که فروشنده به رؤیت خریدار رسانده و مورد قبول و تأیید خریدار می باشد عبارتست از شش دانگ:…دارای یک جلد سند مالکیت به شماره ملک….. و به شماره ثبت….. دفتر….. بخش….. با امتیاز آب….. برق…..گاز ….. و تلفن به شماره ….. و جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه که فروشنده به رؤیت خریدار رسانیده است و خریدار از کمیت و کیفیت ارزش موردمعامله اطلاع کامل حاصل نموده و مورد قبول خریدار می باشد.
۱-۲: آدرس مورد معامله عبارتست از: …..

ماده۳: قیمت کل مورد معامله:

قیمت….. مورد معامله….. مبلغ ….. ریال معادل ….. تومان وجه رایج مورد توافق متعاملین قرارگرفت و به ترتیب زیر از سوی خریدار به فروشنده پرداخت می گردد:
۱-۳: مبلغ : ….. ریال( ….. تومان ) به عنوان قسمتی از ثمن ….. معامله ….. نقداً ….. طی ….. فقره چک بانکی و/ مسافرتی از سوی خریدار تسلیم فروشنده گردید و به دریافت آن اقرار نمود .
۲-۳: مبلغ :….. ربال(….. تومان) همزمان با تحویل مبیع و به تصرف مشتری دادن آن در مورخه … /… /..۱۴ .
۳-۳: مبلغ :….. ریال(….. تومان) در تاریخ… /… / ..۱۴ همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال و در دفترخانه شماره .
تبصره:عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند۱-۳ این مبایعه نامه از سوی خریدار به هرعلت موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله گردیده و با انفساخ معامله، فروشنده مجازاست مورد معامله را به هرشخص دیگری واگذار نماید و در این مورد نیاز به اخذ هیچگونه مجوز دیگری نمی باشد.

ماده ۴: شروط معامله:

۱-۴: تاریخ تخلیه وتحویل مبیع مورخه… /… / ..۱۴ تعیین می شودکه همزمان با تخلیه و تحویل مبیع مبلغ مندرج دربند۲-۳ درحق فروشنده تأدیه می گردد.
۲-۴: تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال مورخه… / …/ ..۱۴ می باشدکه طرفین ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره: ….. واقع در….. برای انجام کلیه تعهدات مندرج در مبایعه نامه و تشریفات قانونی نقل و انتقال می باشند.
۳-۴: فروشنده مکلف است قبل ازتاریخ تنظیم سند رسمی، کلیه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصاحساب های مالیاتی نقل و انتقال، عوارض نوسازی، گواهی پایان ساختمـان و….. را تهیه و به دفترخانه فوق الذکرتسلیم نماید. بطوریکه در روز تنظیم سندرسمی هیچگونه مانعی برای تنظیم سند موجود نباشد.
۴-۴ : حضور فروشنده بدون همراه داشتن اسناد و مدارک لازم و حضور خریدار بدون همراه داشتن باقیمانده ثمن معامله (بصورت چک نضمینی یاوجه نقد) در حکم عدم حضور است و ملاک عدم حضور در دفترخانه، گواهی صادره از دفترخانه مذکور می باشد.
۵-۴: درصورت عدم تخلیه و تحویل مورد معامله در تاریخ مذکور، فروشنده ملزم به پرداخت روزانه مبلغ … ریال (….. تومان) به عنوان جبران خسارت تأخیر در تحویل مبیع در حق خریدارخواهدبود.
۶-۴: هرگاه خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضرنشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند، این مبایعه نامه بخودی خود فسخ و معامله فاقد اعتبار بوده و فروشنده می تواند بابت تخلف از انجام تعهد خریدار، مبلغ ریال (….. تومان ) ازپیش پرداخت راکسرنموده و باقیمانده را به وی مسترد نماید.
۷-۴: هرگاه فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظیم سندرسمی معامله اقدام نکند، اگرچه این عمل به ارکان معامله خللی وارد نمی نماید و در هرصورت معامله معتبر می باشد، خریدار می تواند با مراجعـه به مقـامـات صـالحه قضـائی الـزام طـرف مستنـکف را ضمـن مطالبـه خسـارات وارده به حضور در دفترخانه موردنظر و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مطالبه نماید.
تبصره: چنانچه خریدار الزام فروشنده مستنکف را جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی ازمقامات قضائی مطالبه نماید، فروشنده هیچگونه حق و ادعائی نسبت به مابقی ثمن مورد معامله (مذکور در بند۳-۳) نخواهد داشت.
۸-۴: خریدارحق دارد مورد معامله را جزئا یاکلاً ولو به صورت صلح حقوق و یا وکالت به غیر منتقل نماید که در اینصورت و حسب اعلام اطلاع قبلی انجام انتقال رسمی (موضوع بند۲-۴) به نام منتقل الیه جدید انجام خواهد گرفت و تکالیف خریدار مذکور در این مبایعه نامه نیز ازحیث پرداخت الباقی ثمن معامله و حضور در دفترخانه برعهده وی قرارخواهد گرفت.
۹-۴: فروشنده اقرارنمود که موردمعامله مشمول مصادره اموال نبوده و در توقیف نمی باشد و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافعی از آن به هرشکلی به دیگری واگذارنشده و ممنوع المعامله نمی باشد.
۱۰-۴: هرگاه بیع مورد ادعای دیگری قرارگرفت و یا بعداً این ادعاحاصل شده و به اثبات برسد به طوریکه عملاً نقل و انتقال تحقق پیدا نکند و یا سند تنظیمی ابطال گردد؛ فروشنده مکلف است ثمن معامله را به قیمت روز (و در صورت لزوم با جلب نظرکارشناس) به خریدار پرداخت نماید و چنانکه در این زمینه خسارتی هم متوجه خریدار شود باید این خسارت را نیز جبران کند.
۱۱-۴: متعـاملین براساس آیات شریفه ‹‹اًوفُوا بِالعقود›› و ‹‹اَلمُسلمؤنَ عِندَشُرُوُطِهِم›› متعهـد و ملتـزم می شوند نسبت به انجـام کلیـه تعهـدات خود به شـرح این مبـایعه نامـه و حضور در دفترخانه و تنظیم و امضاء سند رسمی مورد معامله اقدام نمایند.
۱۲-۴: تأدیه مالیات ها و عوارض اعم ازنقل وانتقال، عوارض شهرداری، دارائی و….. به عهده فروشنده بوده و هزینه های نقل وانتقال در دفترخانه اعم از حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق رسمی دفترخانه بالمناصفه به عهده طرفین می باشد.
این مبایعه نامه باتوجه به مواد۱۰و۱۹۰قانون مدنی و بارعایت کلیه شرایط و مقررات شرعی و قانونی معاملات در کمال صحت وسلامت، با اراده شخصی با علم و آگاهی ازکم وکیف مورد معامله و اوضاع و احوال و زمان و مکان و نیز برابری ارزش مبیع با ثمن و بارضایت کامل طرفین مبادرت به انجام معامله نموده و با قبول اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیارغبن اگرچه افحش باشد، هیچیک از طرفین حق فسخ معامله را ندارد و صیغه شرعی عقد بیع ایجاباً و قبولاًجاری شد و نسبت به آنان و ورثه و قائم مقام قانونی لازم الاجراء بوده و نوسانات قیمتها هم هیچگونه تأثیری در مبایعه نامه ندارد.

فروشنده: “نام وامضاء فروشنده”                                 خریدار: “نام و امضاء خریدار”                            شهود: “نام و امضاء شهود”

تماس-با-گروه-وکلای-سنا

دانلود مبایعه نامه WORD

فرم خام مبایعه نامه املاک pdf

فهرست کتاب مهمترین قرارداد ها

شیوه عملی تنظیم قرارداد ۷
مبحث اول- مفهوم قرارداد ۹
مبحث دوم- اقسام قرارداد ۱۷
مبحث سوم- شیوه‌های عملی تنظیم قرارداد ۱۹
نمونه قراردادها ۲۵
۱٫ قرارداد قرض‌الحسنه از بانک ۲۷
۲٫ قرارداد مشارکت مدنی ۳۱
۳٫ قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی ۴۳
۴٫ قرارداد مرابحه ۴۷
۵٫ قرارداد مضاربه ۵۹
۶٫ اجاره نامه ۶۳
۷٫ اجاره‌نامه واحد تجاری ۶۷
۸٫ قرارداد اجاره ۷۲
۹٫ قرارداد اجاره ملک اداری ۷۶
۱۰٫ مبایعهنامه (۱) ۸۵
۱۱٫ مبایعه‌نامه (۲) ۸۸
۱۲٫ توافق نقل و انتقال « سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه » ۹۲
۱۳٫ واگذاری و صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۹۵
۱۴٫ صلح و انتقال قطعی سرقفلی و حق کسب و پیشه و عرصه و اعیان ۱۰۲
۱۵٫ اقاله قرارداد اجاره و صلح حقوق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۰۸
۱۶٫ قرارداد اقاله و تفاسخ اجاره‌نامه‌های عادی و رسمی ۱۱۱
۱۷٫ متمم و اصلاحیه قرارداد صلح و واگذاری سرقفلی ۱۱۳
۱۸٫ قرارداد صلح ۱۱۷
۱۹٫ نوع سند : صلح حقوق ۱۱۸
۲۰٫ قرار داد جعاله ۱۲۰
۲۱٫ قرارداد مالی حق‌الوکاله و حق‌الزحمه ۱۲۳
۲۲٫ قرارداد ارائه خدمات و مشاوره بیمه‌ای و حقوقی بیمه ۱۳۱
۲۳٫ قرارداد مشارکت مدنی در فروش ۱۳۸
۲۴٫ قرارداد مشارکت مدنی مغازه ۱۴۳
۲۵٫ قراردادمطابق ماده ۱۰ قانون مدنی ۱۴۹
۲۶٫ قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی ۱۵۴
۲۷٫ قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی ۱۵۹
۲۸٫ قرارداد تغییرات قالب سایت ۱۶۵
۲۹٫ قرارداد تألیف ، ویرایش و تدوین انتشار کتاب (اثر) ۱۶۶
۳۰٫ قرارداد مدیریت فست فود مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی ۱۷۲
۳۱٫ قرارداد پیمان مجرییت ساخت ۱۸۰
۳۲٫ قرارداد واگذاری و مصالحه شرکت ۱۸۶
۳۳٫ قرارداد کار مدت معین ۱۸۹
۳۴٫ قرارداد جعاله ۱۹۳
۳۵٫ قرارداد بازیگری ۱۹۶
۳۶٫ سرمایه‌گذاری در قرارداد ساخت ۲۰۰
۳۷٫ قرارداد بازاریابی و فروش ۲۰۴
۳۸٫ قرارداد پیمانکاری اجرا ۲۰۶
۳۹٫ قرارداد کار و مشارکت مدنی ۲۱۳
۴۰٫ قرارداد الزام به انجام تعهد ۲۲۰
۴۱٫ قرارداد و توافق‌نامه ۲۲۳
۴۲٫ توافق‌نامه و تنفیذ نامه ۲۲۷
۴۳٫ رضایت‌نامه با دریافت حق مالکانه برای تغییر شغل ۲۲۹
۴۴٫ توافق‌نامه حق دلالی و حق‌العمل کاری ۲۳۰
۴۵٫ توافق‌نامه پرداخت خسارت ناشی از گودبرداری ۲۳۴
۴۶٫ توافق‌نامه و صورت‌مجلس تعیین سرداور ۲۳۶
۴۷٫ توافق‌نامه برای پرداخت بدهی ۲۳۸
۴۸٫ توافق‌نامه جهت اجرای رأی داوری ۲۴۰
۴۹٫ توافق‌نامه ملحق به مبایعه‌نامه(۱) ۲۴۵
۵۰٫ توافق‌نامه ملحق به مبایعه‌نامه (۲) ۲۴۷
۵۱٫ توافق‌نامه نهایی ۲۵۰
۵۲٫ توافق نامه و مصالحه نامه ۲۵۲
۵۳٫ توافق‌نامه ۲۵۴
۵۴٫ تقسیم‌نامه ۲۵۸
۵۵٫ تفاهم‌نامه ساخت کتابخانه

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید