نحوه نوشتن مبایعه نامه ماشین

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

زمانی که می خواهید ماشین بخرید موظفید که این عمل را طبق مبایعه نامه انجام بدهید و ضمانت اجراهای آن را در یک مبایعه نامه اصولی که باید شامل مشخصات دقیق طرفین خریدار و فروشنده، مشخصات کامل مورد معامله، قیمت و شروط معامله  درج نمایید.

در این نوشته از سایت سنا برای دنبال کنندگان این سایت نمونه قولنامه (مبایعه نامه) ماشین را آماده کرده ایم. جهت آسودگی شما نمونه مبایعه نامه ماشین را در فایل های word و Pdf نیز در انتهای مطلب قرار داده ایم.

 

مبایعه نامه اتومبیل

بسمه تعالی

یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود

ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمانهایتان وفا کنید.

تاریخ تنظیم  …/…/..۱۴

ماده ۱: طرفین معامله ……….

۱-۱: از فروشنده:  “نام فروشنده”……….. فرزند ………….. دارای شناسنامه شماره ….. صادره از …. ساکن نشانی ……. تلفن:………….

۱-۲: خریدار: “نام خریدار”………….. فرزند ………….. دارای شناسنامه شماره …………. صادره از …………..ساکن نشانی ………تلفن: ………….

ماده۲: مورد معامله و مشخصات آن:

مورد معامله ومشخصات آن که فروشنده به رؤیت خریدار رسانده و مورد قبول وتأیید خریدار می باشد عبارتست از یک دستگاه وانت / سواری : …. سیستم ……….. مدل : ……. رنگ : …….

شماره موتور : ….. شماره شاسی : ……. شماره موقت / شهربانی : ……

دارای یک جلد سند مالکیت به شماره ……….. و به شماره ثبت ………… صادره از : …….

اداره راهنمائی و رانندگی :………..

که مورد معامله را فروشنده به رؤیت خریدار رسانیده است و خریدار از کمیت و کیفیت ارزش آن اطلاع کامل حاصل نموده و مورد قبول خریدار می باشد.

 

 ماده ۳: قیمت کل مورد معامله:

قیمت …………. مورد معامله ……. مبلغ: ………… ریال معادل : ……. تومان وجه رایج مورد توافق متعاملین قرارگرفت و ترتیب زیر از سوی خریدار به فروشنده پرداخت می گردد.

۳-۱: مبلغ ………. ریال ( ……. تومان) به عنوان قسمتی از ثمن…………. معامله……….. نقدا…………. طی فقره چک بانکی و مسافرتی از سوی خریدار تسلیم فروشنده گردید و به دریافت آن اقرارنمود

۳-۲:  مبلغ : ….. ریال (…. تومان) همزمان با تحویل مبیع و به تصرف مشتری دادن آن در مورخه …/ … / ..۱۴

۳-۳: مبلغ ……….. ریال (…….. تومان) در تاریخ   /  / ۱۳   همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال و در اداره راهنمائی و رانندگی دفترخانه شماره : …………..

تبصره:  عدم پرداخت مبلغ مندرج دربند ۱-۳ این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت موجب منفسخ شدن معامله و بی اعتباری آن  گردیده و با انفساخ معامله، فروشنده مجاز است مورد معامله را به هر شخص دیگری واگذار نماید و در این مورد نیاز به اخذ هیچگونه مجوز دیگری نمی باشد.

 

ماده ۴: شروط معامله:

۱-۴: تاریخ تحویل مبیع مورخ …/ …/ ..۱۴ تعیین می شود که همزمان با تحویل مبیع مبلغ مندرج دربند ۲-۳ در حق فروشنده تأدیه می گردد.

۲-۴: تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال اتومبیل مورخه …/ …/  ..۱۴ می باشد که طرفین ملزم حضور در اداره راهنمائی و رانندگی / دفترخانه اسناد رسمی شماره ….. .. “نام شهرستان”  واقع در……………. برای انجام کلیه تعهدات مندرج در مبایعه نامه و تشریفات قانونی نقل و انتقال می باشند.

۳-۴: فروشنده مکلف است قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی کلیه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصاحساب های مالیاتی نقل و انتقال و عدم خلاف و… را تهیه و به دفترخانه فوق الذکر تسلیم نماید. بطوریکه درروزتنظیم سند رسمی هیچگونه مانعی برای تنظیم سند موجود نباشد.

۴-۴: حضور فروشنده بدون همراه داشتن اسناد و مدارک لازم وحضور خریدار بدون همراه داشتن باقیمانده ثمن معامله بصورت چک تضمینی یا وجه نقد) در حکم عدم حضور است و ملاک عدم حضور در دفترخانه گواهی صادره ازدفترخانه مذکور می باشد

۵-۴: در صورت عدم تحویل مورد معامله در تاریخ مذکور، فروشنده ملزم به پرداخت روزانه مبلغ………ریال ( …… تومان) به عنوان جبران خسارت تأخیر در تحویل مبیع در حق خریدار خواهد بود.

۶-۴: هرگاه خریدار در موعد مقرر در اداره راهنمائی و رانندگی /دفترخانه اسناد رسمی شماره …….. “نام شهرستان” حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند، این مبایعه نامه خودی خود فسخ و معامله فاقد اعتبار بوده و فروشنده می تواند بابت تخلف از انجام تعهد خریدار، مبلغ…….. ریال(…. تومان) از پیش پرداخت را کسر نموده و باقیمانده را به وی مسترد نماید.

۷-۴: هرگاه فروشنده در موعد مقرر در اداره راهنمائی و رانندگی دفترخانه اسناد رسمی شماره …. “نام شهرستان” حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند، اگرچه این عمل بارکان معامله خللی وارد نمی نماید و در هر صورت معامله معتبر می باشد، خریدار می تواند با مراجعه به مقامات صالحه قضائی الزام به تنظیم سند رسمی طرف مستنکف را ضمن مطالبه خسارات وارده حضور در اداره راهنمائی و رانندگی دفترخانه اسناد رسمی شماره …..”نام شهرستان” و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مطالبه نماید.

تبصره: چنانچه خریدار، الزام فروشنده مستنکف را جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی از مقامات قضائی مطالبه نماید، فروشنده هیچگونه حق و ادعائی نسبت به مابقی ثمن مورد معامله ( مذکور در بند۳ -۳) نخواهد داشت.

۴-۸: خریدار حق دارد مورد معامله را جزء یا کلا ولو بصورت صلح حقوق و یا وکالت به غیر منتقل نماید که در اینصورت و حسب اعلام اطلاع قبلی انجام انتقال رسمی (موضوع بند ۲-۴) بنام منتقل الیه جدید انجام خواهد گرفت و تکالیف خریدار مذکور در این مبایعه نامه نیز از حیث پرداخت الباقی ثمن معامله و حضور در دفترخانه بر عهده وی قرار خواهد گرفت

۴-۹: فروشنده اقرارنمود که مورد معامله مشمول مصادره اموال بوده و در توقیف نمی باشد و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافعی از آن به هرشکلی به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد.

۴-۱۰: هرگاه بیع، مورد ادعای دیگری قرار گرفت و با بعدا این ادعا حاصل شده و به اثبات برسد به طوریکه عملا نقل و انتقال تحقق پیدا نکند و یا سند تنظیمی ابطال گردد فروشنده مکلف است ثمن معامله را به قیمت روز (و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس) به خریدار پرداخت نماید و چنانکه در این زمینه خسارتی هم متوجه خریدار شود باید این خسارت را نیز جبران کند.

۴-۱۱: متعاملین براساس آیات شریفه «اوفوا بالعقود» و «المسلمون عند شروطهم» متعهد و ملتزم می شوند نسبت به انجام کلیه تعهدات خود به شرح این مبایعه نامه و حضور در اداره راهنمائی و رانندگی/ دفترخانه اسناد رسمی شماره ….. “نام شهرستان” و تنظیم و امضاء سندرسمی مورد معامله اقدام نمایند.

۴-۱۲: تأدیه کلیه مالیات ها و عوارض اعم از نقل وانتقال، عوارض شهرداری، دارائی و کلیه هزینه های بیمه، شماره گذاری مالیات مشاغل وانت و……. به عهده فروشنده بوده و هزینه های نقل و انتقال در دفترخانه اعم از حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق رسمی دفترخانه بالمناصفه بعهده طرفین می باشد.

۴-۱۳: با توجه به اینکه به موجب ضوابط جاری پارک نصب شده در اتومبیل فی الواقع به نام فروشنده می باشد فلذا تا زمان تکمیل مراحل نقل و انتقال در اداره راهنمائی و رانندگی دفترخانه اسناد رسمی شماره …..”نام شهرستان”، پلاک منصوبه در اتومبیل در ید خریدار امانت می باشد .

این مبایعه نامه با توجه به مواد ۱۰و۱۹۰ و قانون مدنی و بارعایت کلیه شرایط و مقررات شرعی و قانونی معاملات در کمال صحت و سلامت، با اراده شخصی با علم و آگاهی ازکم وکیف مورد معامله و اوضاع و احوال و زمان و مکان و نیز برابری ارزش مبیع با ثمن و با رضایت کامل طرفین مبادرت به انجام معامله نموده و با قبول اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن اگرچه افحش باشد، هیچیک از طرفین حق فسخ آن را ندارد و صیغه شرعی عقد بیع ایجاب و قبولا جاری شد و نسبت به آنان و ورثه و قائم مقام قانونی لازم الاجراء بوده و نوسانات قیمت ها هم هیچگونه تأثیری در مبایعه نامه ندارد.

فروشنده: نام وامضاء فروشنده”                                              خریدار” “نام و امضاء خریدار”                                                       شهود: “نام و امضاء شهود”

 

نمونه قرارداد سوم   قولنامه خودرو   قولنامه دستی

نمونه قرارداد مبایعه نامه (قولنامه) خودرو

ماده ۱ : طرفین قرارداد

۱-۱- فروشنده/فروشندگان …… ……………… ………. فرزند ………. … به شماره شناسنامه …… ……………… صادره از……………… کدملی ….. ……… …. متولد ………………………. ساکن ………………… ………………….. …………. تلفن ………………….. با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ………… ………….. ………. فرزند …………. ……… به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………….. بموجب …………………………..

۲-۱- خریدار/خریداران ……. ……………… …………………. ………… فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………………… ……..صادره از ……. ………. ….کدملی ………………… متولد ………………… ………………………. ……………………. ساکن …. ……… ……… ……… تلفن ………….. ……………. …………… ………. با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت .. ………………. فرزند …. …………. …… به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………….. بموجب ……………

ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ……………………. دانگ یکدستگاه ……………………. از نوع …………… مدل …………………………. سیستم ……………. رنگ ………………… سیلندر …………………….. شماره راهنمایی و رانندگی …………………………………. شماره شاسی ……………………………………….. شماره موتور ……………………………………… که با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غیر منصوبه در آن می باشد .

ماده ۳ : ثمن معامله

۱-۳- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ………………………….. ریال ) و با حروف ( ……………………….. ریال ) تعیین گردید .

۲-۳- همزمان با این توافق مبلغ با حروف ( ……………………………………….. ریال ) نقداً / طی چک شماره ………………………. عهده بانک ……………….. شعبه …………………… کد ………………… به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده ثمن با حروف ( ………………………………………… ریال ) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .

ماده ۴ : شرایط معامله

۱-۴- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ به حروف ………………………. ……………. در دفتر اسناد رسمی شماره ………………………… حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن ، اجرای تعهد ( تنظیم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی ، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می شود .

۲-۴- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

۳-۴- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤیت کامل فنی ، بدنه ، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد .

۴-۴- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است .

۵-۴- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحریر بعهده …………………………. می باشد.

۶-۴- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است .

۷-۴- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( ……………………………………… ریال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

۸-۴- مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ با حروف ……………………… ساعت ………………………….. تسلیم خریدار شد/ خواهد شد.

۹-۴- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف ( …………………………………………. ریال ) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید . خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است .

ماده ۵ : در صورتیکه معامله بصورت اقساطی باشد

۱-۵- چک ها و یا سفته ها در حکم ثمن معامله می باشد در صورتیکه پرداخت ……………….. قسط از اقساط بصورت متوالی از طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید . خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می باشد و در صورتیکه مورد معامله به هر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می گردد.

۲-۵- پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد .

ماده ۶ حق الزحمه مشاور خودرو طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان……………….. …. مبلغ باحروف ( ……………………….. ریال ) می باشد که بالمناصفه بعهده طرفین است و همزمان با امضای این قرارداد به موجب قبض شماره ………….. پرداخت خواهد شد .

ماده ۷ این قرارداد ، در تاریخ با حروف …………….. …………………….. …….. ساعت ………….. ………در دفتر مشاور خودرو …………. ……………………… …………………به نشانی ……… ……………………… ……………………………. …………………. در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید . مشاور خودرو مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ، نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند . هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .

ماده ۸ مورد معامله و موضوع این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی و حقوقی تایید می شود . نام و نام خانوادگی کارشناس فنی – حقوقی

 

نام و نام خانوداگی و امضا خریدار                                                                                                                                         نام و نام خانوادگی و امضا فروشنده

 

نمونه قرارداد سوم  قولنامه خودرو   قولنامه دستی

نمونه قرارداد مبایعه نامه (قولنامه) خودرو
ماده ۱ : طرفین قرارداد
۱-۱- فروشنده/فروشندگان …… ……………… ………. فرزند ………. … به شماره شناسنامه …… ……………… صادره از……………… کدملی ….. ……… …. متولد ………………………. ساکن ………………… ………………….. …………. تلفن ………………….. با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ………… ………….. ………. فرزند …………. ……… به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………….. بموجب …………………………..
۲-۱- خریدار/خریداران ……. ……………… …………………. ………… فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………………… ……..صادره از ……. ………. ….کدملی ………………… متولد ………………… ………………………. ……………………. ساکن …. ……… ……… ……… تلفن ………….. ……………. …………… ………. با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت .. ………………. فرزند …. …………. …… به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………….. بموجب ……………
ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله
عبارتست از انتقال ……………………. دانگ یکدستگاه ……………………. از نوع …………… مدل …………………………. سیستم ……………. رنگ ………………… سیلندر …………………….. شماره راهنمایی و رانندگی …………………………………. شماره شاسی ……………………………………….. شماره موتور ……………………………………… که با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غیر منصوبه در آن می باشد .
ماده ۳ : ثمن معامله
۱-۳- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ………………………….. ریال ) و با حروف ( ……………………….. ریال ) تعیین گردید .
۲-۳- همزمان با این توافق مبلغ با حروف ( ……………………………………….. ریال ) نقداً / طی چک شماره ………………………. عهده بانک ……………….. شعبه …………………… کد ………………… به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده ثمن با حروف ( ………………………………………… ریال ) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .
ماده ۴ : شرایط معامله
۱-۴- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ به حروف ………………………. ……………. در دفتر اسناد رسمی شماره ………………………… حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن ، اجرای تعهد ( تنظیم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی ، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می شود .
۲-۴- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .
۳-۴- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤیت کامل فنی ، بدنه ، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد .
۴-۴- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است .
۵-۴- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحریر بعهده …………………………. می باشد.
۶-۴- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است .
۷-۴- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( ……………………………………… ریال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

۸-۴- مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ با حروف ……………………… ساعت ………………………….. تسلیم خریدار شد/ خواهد شد.
۹-۴- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف ( …………………………………………. ریال ) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید . خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است .
ماده ۵ : در صورتیکه معامله بصورت اقساطی باشد
۱-۵- چک ها و یا سفته ها در حکم ثمن معامله می باشد در صورتیکه پرداخت ……………….. قسط از اقساط بصورت متوالی از طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید . خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می باشد و در صورتیکه مورد معامله به هر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می گردد.
۲-۵- پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد .
ماده ۶ حق الزحمه مشاور خودرو طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان……………….. …. مبلغ باحروف ( ……………………….. ریال ) می باشد که بالمناصفه بعهده طرفین است و همزمان با امضای این قرارداد به موجب قبض شماره ………….. پرداخت خواهد شد .
ماده ۷ این قرارداد ، در تاریخ با حروف …………….. …………………….. …….. ساعت ………….. ………در دفتر مشاور خودرو …………. ……………………… …………………به نشانی ……… ……………………… ……………………………. …………………. در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید . مشاور خودرو مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ، نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند . هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .
ماده ۸ مورد معامله و موضوع این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی و حقوقی تایید می شود . نام و نام خانوادگی کارشناس فنی – حقوقی

نام و نام خانوداگی و امضا خریدار
نام و نام خانوادگی و امضا فروشنده

فرم خام قولنامه ماشین متن قولنامه دستی

نمونه قرارداد چهارم متن قولنامه

نمونه قرارداد مبایعه نامه (قولنامه) خودرو
ماده ۱ : طرفین قرارداد
۱-۱- فروشنده/فروشندگان …… ……………… ………. فرزند ………. … به شماره شناسنامه …… ……………… صادره از……………… کدملی ….. ……… …. متولد ………………………. ساکن ………………… ………………….. …………. تلفن ………………….. با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ………… ………….. ………. فرزند …………. ……… به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………….. بموجب …………………………..
۲-۱- خریدار/خریداران ……. ……………… …………………. ………… فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………………… ……..صادره از ……. ………. ….کدملی ………………… متولد ………………… ………………………. ……………………. ساکن …. ……… ……… ……… تلفن ………….. ……………. …………… ………. با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت .. ………………. فرزند …. …………. …… به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………….. بموجب ……………
ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله
عبارتست از انتقال ……………………. دانگ یکدستگاه ……………………. از نوع …………… مدل …………………………. سیستم ……………. رنگ ………………… سیلندر …………………….. شماره راهنمایی و رانندگی …………………………………. شماره شاسی ……………………………………….. شماره موتور ……………………………………… که با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غیر منصوبه در آن می باشد .
ماده ۳ : ثمن معامله
۱-۳- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ………………………….. ریال ) و با حروف ( ……………………….. ریال ) تعیین گردید .
۲-۳- همزمان با این توافق مبلغ با حروف ( ……………………………………….. ریال ) نقداً / طی چک شماره ………………………. عهده بانک ……………….. شعبه …………………… کد ………………… به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده ثمن با حروف ( ………………………………………… ریال ) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .
ماده ۴ : شرایط معامله
۱-۴- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ به حروف ………………………. ……………. در دفتر اسناد رسمی شماره ………………………… حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن ، اجرای تعهد ( تنظیم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی ، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می شود .
۲-۴- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .
۳-۴- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤیت کامل فنی ، بدنه ، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد .
۴-۴- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است .
۵-۴- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحریر بعهده …………………………. می باشد.
۶-۴- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است .

نمونه قرارداد پنجم   نمونه قولنامه

نمونه قــرارداد اجاره خودرو با راننده

طرف اول این قرارداد مالک خودرو و پیمانکار که از این پس در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود: آقای ………………………………… فرزند………………………………………. دارای شناسنامه شماره…………………………… صادره از ……………………………… متولد ……………………………… به شماره ملی ………………………………………………ساکن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
طرف دوم قرارداد بهره بردار از خدمات پیمانکار که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود: آقای ………………………………… فرزند………………………………………. دارای شناسنامه شماره…………………………… صادره از ……………………………… متولد ……………………………… به شماره ملی ……………………………………………… ساکن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
ماده ۱ )مشخصات خودرو:
نوع خودرو…………….. مدل ….. شماره خودور ………………….. شماره شاسی ……………………… شماره و تاریخ صدور بیمه ……………….
ماده ۲) موضوع مورد قرارداد :
اجاره یک دستگاه خودرو با مشخصات مندرج در ماده یک به رانندگی و مالکیت پیمانکارجهت جابجایی ، وایاب و ذهاب اداری کارکنان با درنظر گرفتن کلیه مسائل ایمنی و مراعات دقیق قوانین و مقررات رانندگی توسط پیمانکار در مسیرها وزمانهای تعیین شده برابر برنامه تنظیمی کارفرماکه به پیوست قرارداد می باشد وبه رویت و تایید طرفین رسیده است
۱-۲- در صورت نیاز به حمل و انتقال اموال شکستنی پیمانکار موظف به تبعیت می باشد
ماده ۳ ) مبلغ قرارداد :
مبلغ کل قرارداد حداکثر………………..ریال می باشد که حق الزحمه پیمانکار درپایان هر ماه طبق گواهی های انجام کارصادره محاسبه و پس از ارائه گواهی لازم وتایید آن توسط کارفرما به وی پرداخت خواهد گردید.
۱-۳- کسر مالیات ، بیمه تامین اجتماعی و سایر عوارض و کسورات قانونی دیگربه عهده پیمانکار می باشد
ماده ۴) مدت قرارداد :از تاریخ ……………… لغایت…………… بمدت ………………. هجری شمسی می باشد
شرایط قرارداد
ماده ۵) پیمانکار موظف است در صورت بروز هر گونه اشکال و عیب فنی برای خودرو موضوع قرارداد سریعا نسبت به تعمیر آن اقدام نماید و در صورت عدم فرصت زمانی مناسب خودرو مناسب دیگری را به منظور جلوگیری از اخلال در قرارداد معرفی نماید.
۱-۵ خودرو معرفی شده باید حدالامکان مشابه خودروی قبلی باشد
ماده ۶) چنانچه به هر دلیلی پیمانکار نتواند موضوع قرارداد را انجام دهد و یا در انجام موضوع قرارداد تاخیر نماید به ازای هر روز عدم انجام موضوع قرارداد مبلغ …………………… از پرداختی به پیمانکار کسر خواهد گردید و چنانچه این مدت بیش از……………. بطول بیانجامد قرارداد بصورت یکطرفه توسط کارفرما قابل فسخ بوده وتضمین پیمانکار قابل ضبط است.
ماده ۷) کلیه هزینه های خودرو از قبیل استهلاک لاستیک و لوازم یدکی و…. ،خسارات ناشی از تصادفات ، بنزین ، تعمیرات اعم از موتوری و بدنه و …، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و همچنین خسارات وارده توسط پیمانکار به اموال کارفرما بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد بدیهی است خسارات وارده به اموال کارفرما با تشخیص و اعلام کارفرما به پیمانکار حداکثر ظرف مدت …………….. ساعت بایستی تامین گردد
ماده ۸) خودرو موضوع قرارداد بایستی در طول مدت قرارداد دارای بیمه شخص ثالث و مازاد باش و این مهم بر عهده پیمانکار است
ماده ۹)طرف قرارداد معترف و متعهد است که مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی وهمچنین مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی باشد و چنانچه خلاف آن ثابت گردد کارفرما مختار خواهد بود نسبت به فسخ قرارداد و ضبط سپرده حسن انجام قرارداد پیمانکار اقدام نماید و پیمانکار در این خصوص حق هر گونه اعتراض و شکایتی را از خود سلب می نماید
ماده ۱۰)طرف قرارداد معترف است و اقرار می دارد که هیچگونه ارتباط حقوقی و استخدامی اعم از ( حقوق و مزایا ، بیمه و سایر امور رفاهی )را با کارفرما نداشته و ندارد و از ابتد ا تا انقضای این قرارداد صرفا به عنوان پیمانکاری با خودرو خود در قبال انجام موضوع قرارداد مبلغی را از کارفرما در یافت می دارد
ماده۱۱) حق فسخ قرارداد با یکماه اطلاع قبلی با کارفرما می باشد
ماده ۱۲) پیمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد را کلا یا جزئا تحت هر شرایطی به غیر نخواهد داشت
ماده ۱۳)پیمانکار متعهد است در طول مدت قرارداد و در زمان انجام سرویس دهی به کارکنان و نیز در محیط اداری کلیه شئونات اداری و اسلامی و مقررات و ضوابط حاکم را رعایت نموده و در صورت عدم رعایت شئون اداری و اخلاقی از طرف پیمانکار کارفرما مجاز خواهد بود پس از یک بار اخطار و عدم توجه پیمانکار قراردادرا بصورت یکطرفه فسخ و نسبت به ضبط تضمین بنفع دولت اقدام نماید.ماده ۱۴) پیمانکار بایستی تحت نظر مسئولی که کتبا از سوی کارفرما تعیین و معرفی می گردد انجام وظیفه نماید
ماده۱۵ ) حق تغییر مسیر به میزان ده کیلومتر با کارفرما می باشد
ماده ۱۶) کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری ناشی از اجرای قرارداد و خسارات وارده به سر نشینان خودرو بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
ماده ۱۷)در صورتیکه با گواهی سرنشینان حاضر در خودرو ، راننده در مسیری حرکت نماید که یک یا چند نفر از کارکنان موفق به سوار شدن و استفاده از سرویس نشوند، پیمانکار بایستی از عهده خسارات وارده به فرد یا افراد مذکور برآید در غیر اینصورت کارفرما می تواند خسارات وارده به کارکنان را از محل مطالبات پیمانکار پرداخت نماید.
ماده۱۸)پیمانکار متعهد می گردد خودرو بکارگرفته شده جهت انجام موضوع قرارداد را از لحاظ نظافت، وسایل رفاهی، بخاری ، دربها ، پنجره ها ، صندلی ها و سالم بودن شیشه ها هیچگونه نقصی نداشته و در صورت بروز هر گونه نقصان برای خودرو مذکور سریعا و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نسبت به تعمیر و رفع عیب آن اقدان نماید و در این فاصله نیز جهت جلوگیری از رکود امور محوله خودروی مشابه و مناسب دیگری جایگزین نماید
ماده ۱۹)پیمانکار موظف است خود و یا راننده ای را که به کار می گمارد متاهل، دارای کارت پایان خدمت و دارای سلامت کامل جسمی و روانی و مورد تایید کارفرما باشد
ماده ۲۰) پیمانکار موظف است که از ابتدای قرارداد با بغل نویسی یا نصب تابلویی که نشان دهنده خودرو در خدمت کافرما می باشد اقدام نماید وهزینه این عمل بر عهده پیمانکار خواهد بود.
ماده ۲۱)هرگونه توافق کتبی در ارتباط با موضوع قرارداد که بین طرفین انجام و مخالف این قرارداد نباشد به منزله تصریح در قرارداد تلقی شده و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می باشند
ماده ۲۲) پیمانکار یک فقره تضمین معتبر به مبلغ ۱۰۰درصد کل قرارداد بعنوان تضمین حسن انجام کارنزد کارفرما قرارداده که پس از پایان مدت قرارداد و انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار و اخذ تاییدیه ها و گواهی های لازم به وی مسترد خواهد گردید
ماده ۲۳)اقامتگاه طرفین همان است که در متن قرارداد قید گردیده است و در صورتیکه اقامتگاه طرفین تغییر یابد بایستی به طرف دیگر اطلاع دهد در غیر اینصورت کلیه مکاتبات و ابلاغات به آدرس مندرج در قرارداد ابلاغ شده تلقی خواهد گردید و طرفین هیچگونه اعتراض به این امر نخواهند داشت.
ماده۲۴)در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین موضوع چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد به کارشناس مرضی الطرفین ارجاع و در صورتیکه کارشناس مرضی الطرفین انتخاب نگردد موضوع از طریق مراجعه به مراجع صالحه رفع خواهد گردید.
ماده۲۵) پیمانکار اقرار می نماید که موضوع قرارداد را با دقت مطالعه نموده و از مفاد آن بطور کامل مطلع بوده و نسبت به اجرای هر کدام از تعهدات خود نمی تواند از عذر عدم اطلاع استفاده نماید.
این قرارداد در۲۵ ماده و۴ بند و در چهار نسخه در تاریخ در محل تنظیم وبین طرفین مبادله گردیده است وکلیه نسخ از نظر اجرایی حکم واحد را داراست.

توافق نامه
به استناد ماده ۲۱ قراردادشماره………………….. مورخ………………………. ،موارد توافق به شرح ذیل می باشد:
۱- ساعت مورد توافق از ساعت……………………. الی…………………… ایام تعطیل /غیر تعطیل
۲- مبلغ ماهیانه ……………………… ریال در صورت تایید انجام کار
۳-در صورت نیاز، در غیر از ساعات مورد توافق به ازای هر ساعت مبلغ………………… ریال توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد گردید.که در سقف مبلغ قرارداد محاسبه گردیده است.
۴- در صورت اعزام پیمانکار به ماموریت هایی که فاصله آن از محل کار بیش از ۵۰ کیلومتر باشد به ازای هر کیلومتر………… ریال توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد گردید. که در سقف مبلغ قرارداد محاسبه گردیده است
این توافق نامه در یک نسخه تنظیم و نزد کارفرماباقی می ماند
نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی                                                                                                                                  پیمانکار کارفرما

 

2 پاسخ

  1. عالی بود ممنون – کاشکی کمی ساده تر بود تا افرادی که وکیل نیستند بتونند استفاده کنند.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید