مرجع یا مراجع صالح برای تخلیه اماکن استیجاری با سند رسمی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

پرسش: در خصوص ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۷۶، آیا تقاضای تخلیه ملکی که با سند رسمی به اجاره داده شده است، در دادگاه قابل استماع است؟

نظر اکثریت

با توجه به صراحت ماده، در خصوص تفکیک مرجع صالح برای اجرای تخلیه اماکن استیجاری برحسب نوع سند تنظیمی عقد اجاره (عادی یا رسمی)، مراجع قضائی، صلاحیتی در خصوص استماع تقاضای تخلیه مستند به سند رسمی اجاره نداشته، مکلف به رد آن هستند، مضافاً که مفاد مواد آیین‌نامه مربوط نیز مؤید این انفکاک وظایف می‌باشد.

 نظر اقلیت

اقلیت با استدلال به صلاحیت عام مراجع قضائی به‌عنوان مرجع تظلمات، تقاضای تخلیه مستند به سند رسمی اجاره را قابل استماع و اقدام می‌دانند. در عین حال مقرر گردید در این خصوص از اداره حقوقی قوه قضائیه، کسب نظر شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)

هرچند ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، برای انتظام امور و تسریع در اجرای تخلیه، اجرای تخلیه مورد اجاره سند رسمی را به عهده اجرای ثبت محول نموده، این امر با توجه به صلاحیت عام مراجع قضائی، مانع از صدور دستور تخلیه مستنداً به سند رسمی اجاره وسیله دادگاه نمی‌باشد و دادگاه نمی‌تواند از صدور دستور تخلیه امتناع نماید و طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۲- ۱۶/۳/۶۰، لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور، مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی بدانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. در نتیجه نظر اقلیت تأیید می‌شود.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید