عدم جواز تأخیر در اجرای دستور تخلیه مورد اجاره

قانون آیین دادرسی مدنی , انتقال مورد اجاره به غیر و استحقاق حق کسب و پیشه

پرسش: اگر مستأجری که با دستور تخلیه مواجه شده نسبت به مفاد قرارداد برای خویش مدعی حقی باشد، آیا باید دستور تخلیه را اجرا کرده و بعد دادخواست بدهد، یا اینکه با اقامه دعوا می‌تواند تأخیر اجرای حکم را بخواهد؟ اتفاق‌نظر با عنایت به عبارات مصرح در مواد ۴ و ۵ قانون روابط موجر و […]

اشتباه دستور قضائی در تخلیه عین مستأجره

صدور حکم تخلیه و خلع‌ید , قانون روابط موجر و مستأجر و آثار ابلاغ رأی قطعی

پرسش: درصورتی‌که به استناد ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، دستور تخلیه عین مستأجره صادر شود، اما دستور دادگاه، مبنی بر اشتباه باشد تکلیف دادگاه صادرکننده دستور چیست؟  اتفاق‌نظر مطابق ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۷۸ هیئت‌وزیران، چنانچه مستأجر نسبت به اصالت، قرارداد مستند، دستور شکایتی […]

تخلیه و پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز

تنظیم سند مال غیرمنقول در صورت توقیف بودن ملک

 پرداخت سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ برای مستاجر در نظر گرفته شده است به این صورت که مستاجر در ابتدای مدت اجاره مبلغی را تحت عنوان سرقفلی به مالک یا موجر پرداخت می کند و در صورتی که بعد از پایان مدت اجاره نسبت تمدید اجاره اقدامی صورت نگیرد در این […]

معیار استرداد سرقفلی اخذ شده از مستأجر در انقضای مدت اجاره و تخلیه

قوانین سر قفلی , تأدیه هزینه‌های فک رهن و مفاصا‌حساب و سایر هزینه‌های لازم برای تنظیم سند رسمی

پرسش: با توجه به مفاد صدر ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر در تجویز اخذ سرقفلی، آیا در انقضای مدت اجاره و تخلیه، باید معادل همان مبلغ اخذ شده به مستأجر مسترد شود، یا با توجه به تبصره ۲ همین ماده، قیمت عادله روز باید پرداخت گردد؟ نظر اکثریت عبارت صدر ماده با تبصره […]

ادعای جعل در اجاره‌نامه و تأثیر آن بر تخلیه

خسارت تأخیر تأدیه در معامله سرقفلی , خلع ‌ید از منابع ملی شده

پرسش: اگر مستأجر، مدعی (جعل) در قرارداد اجاره باشد، آیا مورد، مشمول مقررات ماده ۵ قانون مارالذکر خواهد بود، یا این‌که از شمول آن خارج است؟ نظر اکثریت اکثریت مسئله را شامل در شمول این ماده (ماده ۵) می‌داند و به زعم آنان مستأجر، ضمن اجرای دستور تخلیه، شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم […]

مرجع یا مراجع صالح برای تخلیه اماکن استیجاری با سند رسمی

قوانین سر قفلی , تأدیه هزینه‌های فک رهن و مفاصا‌حساب و سایر هزینه‌های لازم برای تنظیم سند رسمی

پرسش: در خصوص ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۷۶، آیا تقاضای تخلیه ملکی که با سند رسمی به اجاره داده شده است، در دادگاه قابل استماع است؟ نظر اکثریت با توجه به صراحت ماده، در خصوص تفکیک مرجع صالح برای اجرای تخلیه اماکن استیجاری برحسب نوع سند تنظیمی عقد اجاره (عادی یا رسمی)، […]

گواهی شهود جهت صدور حکم تخلیه

قابلیت استماع دعوای عسر و حرج مستأجر در دستور تخلیه

پرسش: با توجه به مفاد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ در خصوص گواهی دو نفر شهود برای صدور دستور تخلیه، آیا حضور شهود در حین عقد قرارداد و گواهی ذیل قرارداد لازم است و چنانچه موجر افرادی را به‌عنوان شاهد معرفی کنند که در حین عقد قرارداد حاضر بوده، لکن ذیل […]

اثر عدم رعایت شرایط مندرج در ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶

قانون آیین دادرسی مدنی , انتقال مورد اجاره به غیر و استحقاق حق کسب و پیشه

پرسش: هرگاه ملک تجاری و محل کسب و پیشه بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ به اجاره داده شود، لیکن اجاره‌نامه به امضای شهود نرسیده باشد و یا شرایط شکلی که در ماده ۲ قانون مذکور آمده است رعایت نشده باشد دراین‌صورت، رابطه استیجاری تابع چه قانونی است؟ آیا با انقضای […]

آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض‌الحسنه

اجرای حکم خلع ‌ید , دعوای خلع ‌ید در بیع شرطی

پرسش: هرگاه موجر، ضمن قرارداد اجاره محل سکنی، مبلغی را به‌عنوان قرض‌الحسنه یا عنوان دیگری از مستأجر دریافت، لیکن در انقضای موعد اجاره، توانایی بازپرداخت آن را نداشته باشد و تخلیه مستأجر را هم نخواهد: الف) تصرفات مستأجر بعد از انقضای موعد اجاره چه حکمی دارد، آیا مشمول قرارداد سابق است؟ ب) اجاره‌بها بعد از […]

ممانعت از اجرای حکم تخلیه عین مستأجره

انتقال مورد اجاره به غیر,عقد اجاره

پرسش: در صورت استنکاف مستأجر از تخلیه عین مستأجره و اظهار عجز مأمورین یا ضابطین دادگستری، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ یعنی مستأجر تحت چه عنوان باید تحت پیگرد قرار گیرد و عین مستأجر چگونه باید تخلیه گردد؟ اتفاق‌نظر در صورت استنکاف مستأجر از تخلیه عین مستأجره و مقاومت در مقابل انجام دستور مقام […]

رویه جاری جهت رسیدگی به درخواست تخلیه اماکن استیجاری

خسارت تأخیر تأدیه در معامله سرقفلی , خلع ‌ید از منابع ملی شده

پرسش: رویه قضائی همکاران قضائی، در خصوص نحوه رسیدگی به درخواست‌های تخلیه اماکن استیجاری مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ به چه شکل است؟ نظر اکثریت نظر به اینکه تخلیه عین مستأجره، یک موضوع صرفاً حقوقی است و از طرفی ممکن است موضوع مطروحه، واجد شرایط قانون موجر و مستأجر سال ۷۶ نباشد و […]

امکان تخلیه درصورتی که موجرمدعی مفقودشدن اسناد یا اعسار از پرداخت شود

تنظیم سند مال غیرمنقول در صورت توقیف بودن ملک

پرسش: ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ صدور دستور تخلیه را منوط به استرداد اسناد و ودیعه سپرده شده نموده و درصورتی‌که موجر مدعی مفقود شدن، سرقت و یا اعسار از پرداخت ودیعه شود با جمع سایر شرایط امکان تخلیه فراهم می‌باشد؟ نظر اکثریت صدور دستور تخلیه منعی ندارد ولی اجرای […]

صدور حکم تخلیه در موردی که یکی از موجرین دادخواست خود را مسترد کند

پرسش: درصورتی‌که موجرین دو نفر بوده و به لحاظ تخلف مستأجر در انتقال به غیر با احراز تخلف دادخواست تخلیه مطرح و در حین رسیدگی یکی از موجرین دادخواست خود را مسترد دارد آیا صدور حکم تخلیه ممکن خواهد بود؟   نظر اکثریت امکان صدور حکم تخلیه ممکن می‌باشد؛ زیرا: به‌موجب ماده ۱۶۷ قانون آیین […]

قابلیت استماع دعوای عسر و حرج مستأجر در دستور تخلیه

قابلیت استماع دعوای عسر و حرج مستأجر در دستور تخلیه

پرسش: آیا تقاضای عسر و حرج از جانب مستأجر به‌موجب قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ قابل استماع است؟ نظر اکثریت یکی از اهداف قانون‌گذار در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۷۶ تسریع در روند رسیدگی به تقاضای موجر یا قائم‌مقام او در تخلیه اعیان مستأجرهای بوده که طبق شرایط مقرر در همین […]