جرم افترا و تهمت

جرم تهمت و اافترا

«افتراء» در لغت به معنی بهتان، تهمت زدن و کارهای ناروا را به دروغ به کسی نسبت دادن می‌باشد و در اصطلاح حقوقی نسبت نادرست ارتکاب جرمی به شخص دیگری می‌باشد، در اکثر قوانین و قواعد اخلاقی تهمت و افتراء عملی مذموم و قبیح شناخته شده و در تعالیم اسلامی نیز بداندیشی و سوءظن در […]

تحصیل مال از طریق نامشروع

تحصیل-مال-از-طریق-نامشروع

«تحصیل مال از طریق نامشروع» وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی الزامی دارد و تا زمانی که این ارکان به اثبات نرسد و توسط محکمه رسیدگی‌کننده محرز نگردد، امکان صدور حکم بر محکومیت متهم به این جرم وجود ندارد. ارکان تشکیل دهنده جرم تحصیل مال از طریق نامشروع عنصر قانونی جرم تحصیل مال از […]

رابطه نامشروع

رابطه-نامشروع

رکن قانونی جرم رابطه نامشروع ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات مندرج در فصل هجدهم می‌باشد که مقرر داشته است: «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و […]

تعریف رشوه و مجازات پیشنهاد رشوه

رشوه گرفتن کارمند

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء دارد قانون‌ گذار رشوه و تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را تعیین و برای آن مجازات معین نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود. عناوین مجرمانه «رشاء و ارتشاء» نیز از این اصل مستثنی نبوده است، برای همین مقنن در مواد ۵۹۰ و […]

مجازات سرقت در قانون ایران

سرقت-کانون-وکلای-سنا.jpg4

قانونگذار مفهوم سـرقت را با تغيير نگرشـي نسبت به رويكرد مطروحه در ماده 197 قانون مجازات اسلامي سابق و با حذف وصف مخفيانه از فعل ربايش به اين صورت در ماده 267 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 تعريف نموده است: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است تحقق مسئوليت كيفري ناشي از سرقت مستلزم […]

اختلاس چیست و مجازات آن

جرم اختلاس

«اختلاس» یکی از جرائم علیه اموال محسوب می‌شود و ماهیتاً خیانت در امانت می‌باشد. تنها تفاوت آن اوصاف مربوط به مرتکب جرم است که باید کارمند دولت باشد. دلیل جرم انگاری اختلاس این است که جلوی سوءاستفاده های کارمندان از سرمایه و اموال دولتی گرفته شود و منافع دولت و ملت بیشتر تضمین گردد. اختلاس […]

سوء استفاده از چک یا سند سفید امضا

سوء استفاده از سفید امضا

مجالی است عناصر سه‌گانه جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء بررسی گردد؛ چرا که در صورت نبود هریک از این ارکان باید قائل به عدم تحقق جرم بود. عنصر قانونی جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر مستند قانونی این جرم همان‌طوری که در مباحث فوق‌الذکر اعلام شد ماده ۶۷۳ […]