قرارداد صلح و اقاله

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

قرارداد صلح و اقاله

وکیل پایه یک دادگستریماده ۱- طرفین قرارداد صلح و اقاله

طرف اول قرارداد (مصالح): آقای………. فرزند ………. به شماره شناسنامه………. صادره از………. متولد………. به نشانی: ……….

طرف دوم قرارداد (متصالح): آقای ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه………. صادره از………. متولد………. به نشانی: ………. تلفن……….

ماده ۲- موضوع صلح و اقاله

تمامیت مورد اجاره‌نامه مورخ ………. تنظیمی بین آقایان ………. فرزند ………. دارای شماره شناسنامه ………. به عنوان موجر با آقای ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه ………. به عنوان مستأجر که مطابق بند ج قرارداد مذکور «مورد اجاره‌نامه آن عبارت است از شش‌دانگ یک دستگاه حیاط دربست به نشانی………. به مساحت ………. مترمربع موضوع سند مالکیت چاپی به شماره ………. جزء پلاک ثبتی ………. بخش………. صفحه……….»

ماده ۳- عوض صلح و اقاله

عوض صلح مبلغ ………. معادل (………. ریال) می‌باشد که باید به شرح ذیل پرداخت گردد:

مرحله اول: مبلغ ………. ریال معادل ………. تومان فی‌المجلس طی یک فقره چک رمزدار به شماره ………. مورخ ………. اصداری از بانک ………. در وجه ………. به طرف اول قرارداد تحویل گردید.

مرحله دوم: مبلغ یک میلیارد ریال معادل یک‌صد میلیون تومان می‌باشد که باید هم‌زمان با تخلیه موضوع صلح و اقاله در مورخ………. با چک تضمین به طرف اول قرارداد تحویل گردد.

تبصره ۱- از بابت تضمین پرداخت مبلغ مرحله دوم، طرف دوم قرارداد (متصالح) معادل مبلغ مذکور (یک میلیارد ریال) چک شماره ………. به مبلغ ………. اصداری از بانک تجارت شعبه عارف کد ………. را به وکیل طرف اول تحویل نمود.

تبصره ۲- مصالح می‌تواند در هر زمانی قبل تاریخ مقرر برای تخلیه ملک را تخلیه نماید در این صورت متصالح باید الباقی مبلغ (عوض صلح) را ظرف ………. روز حاضر نموده و تحویل و تحول موضوع مورد صلح مقرر در ماده چهارم انجام گیرد. اطلاع‌رسانی تخلیه با تماس تلفنی یا اس ام اس گروه حقوقی برهان خواهد بود وجه‌التزام تخلف از این تبصره معادل یک‌سوم مبلغ مقرر در ماده سوم خواهد بود.

ماده ۴- تحویل و تحول موضوع صلح و اقاله

طرفین قرارداد صلح و اقاله باید در تاریخ………. ساعت………. روز ………. که برای تخلیه هم (همان روز مقرر شده) در دفتر گروه بین‌المللی حقوقی برهان واقع در ………. حاضر شوند.

طرف اول قرارداد باید کلید تخلیه ملک مورد اجاره و طرف دوم قرارداد نیز باید چک تضمین به مبلغ معادل ………. تومان (………. ریال) همراه خود آورده و به وکیل پرونده تحویل دهند.

تبصره ۱- بدون تنظیم صورت‌مجلس تحویل و تحول توسط وکیل پرونده قرارداد صلح انجام نشده و هر نوع اقدامی فاقد وجاهت قانونی بوده و متخلف از شرایط مقرر در قرارداد ملزم به پرداخت وجه‌التزامی معادل یک‌سوم مبلغ مقرر در ماده سوم خواهد شد.

تبصره ۲- قرارداد اجاره مورخ………. (موضوع صلح و اقاله) به حیات خود ادامه می‌دهد و فسخ و اقاله آن مشروط به این است که مرحله دوم پرداخت توسط طرف دوم قرارداد در تاریخ مقرر در این قرارداد عملی گردد.

تبصره ۳- در صورتی که در تاریخ مقرر شده در ماده مذکور هریک از طرفین به هر دلیلی برای تحویل و تحول ملک به همراه (چک – کلید تخلیه) حاضر نشوند برای ………. روز اول آن روزانه مبلغ ………. تومان معادل ………. ریال وجه‌التزام و برای الباقی روزهای آن روزانه ………. تومان احتساب خواهد شد و پس از مضی مدت ………. از تاریخ مذکور (مقرر در ماده ۴) این قرارداد خود به خود منفسخ و کان لم یکن تلقی خواهد شد.

تبصره ۴- با پرداخت مرحله دوم مقرر در ماده ۳ قرارداد و انجام سایر شرایط آن توسط متصالح، طرفین این قرارداد و همچنین موجر و مستأجر موضوع قرارداد صلح هیچ نوع حق و حقوقی اعم از اجاره‌بها و هزینه انشعاب آب و گاز و برق هزینه تعمیرات و سایر هزینه‌های متصوره قانونی و قضائی و شرعی نسبت به هم دیگر نداشته و در صورت وجود ساقط نموده‌اند.

 مـصالـح
متـصالـح

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید