نمونه داوری نامه

بسمه تعالی  در اجرای مفاد بیمه نامه به شماره ۰۰۰۰۰۳/۹۴/۲۳۲۳۰۵۴۶ صادره مورخ ۲۱/۰۳/۹۴ توسط شرکت بیمه رازی باتوجه به قرارداد بیمه و مکاتبات صورت گرفته و حکم دادگاه شعبه ۸۰ دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۱۶۰۱۱۶۵ و ماده ۵ شرایط خصوصی بیمه نامه هرگونه اختلاف ناشی از این بیمه نامه از طریق ارجاع به داوری حل وفصل خواهد […]

نمونه آراء داوری

رأی داور,داوری در قراردادها,رای داور-نمونه آراء داوری-نحوه نگارش رای داوری-ابطال رای داور-در گروه وکلا سنا

بررسی افزایش خواسته دعاوی ارجاع شده به داوری افزایش خواسته صرفاً در موردی امکان‌پذیر است که خواسته اصلی مالی باشد، در غیر این صورت خواسته جدید تلقی شده و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد. دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۸۰ تاریخ: ۱/۶/۱۳۹۱ رأی شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران دعوای آقای (م.س.) با وکالت خانم (الف.الف.) به طرفیت آقایان […]

تنفیذ یا ابطال صلح نامه

صلح نامه

قرارداد صلح قراردادی است که یک طرف قرارداد نسبت به تنظیم آن اقدام می نماید در صورتی این قرارداد مورد قبول و پذیرش طرف مقابل باشد می تواند نسبت به تنفیذ یا قبول آن قرارداد اقدام نماید ولی اگر قرارداد بر اساس قانون دارای شرایط مندرج در قانون نباشد طرف مقابل قرارداد می تواند نسبت […]

نمونه آرا در خصوص دعاوی اثبات اقاله ها

  دعوی فک رهن بدون طرفیت بانک مرتهن در دعوی فک رهن نیازی به طرف قرار دادن بانک مرتهن نیست. رأی شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی تهران در خصوص دادخواست خواهان خانم (م.الف.) فرزند (ر.) با وکالت آقایان (م.الف.) و (ع.و.) به طرفیت خواندگان (م.ز) و غیره مبنی بر: ۱٫ الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی […]

نمونه آرا در خصوص دعاوی قراردادها

نمونه آرا در خصوص دعاوی قراردادها صدور حکم بر تنفیذ قراردادهای عادی در تعارض با اسناد رسمی می‌باشد و ذی‌نفع سند مزبور صرفاً می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام متعهد آن را به ایفای تعهدات قراردادی درخواست نماید. رأی دادگاه تجدید نظر که در خصوص رأی فوق الذکر صادر شده است: تجدید‌نظر خواسته: دادنامه شماره […]

تقسیم نامه عادی ملک مشاع

 اگر مالی بین اشخاصی بصورت مشاعی باشد و اشخاص شریک بخواهند مال مشترک را بین خودشان تقسیم نماید در این صورت می توانند برای مشخص شدن سهم بین خودشان اقدام به تنظیم تقسیم نامه کنند. سند حاضر در تاریخ ………. بین ورثه مرحوم ………. متوفی به تاریخ ………. به شرح زیر تنظیم و امضاء گردد: […]

قرارداد مشارکت در ساخت

قرارد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت و ساز ماده ۱- طرفین قرارداد ۱-۱٫ آقای / خانم ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه ………. صادره از ………………. کد ملی ………. متولد ………………………. ساکن………. تلفن ………. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه ………. متولد ………. به موجب ………. که از این پس طرف اول قرارداد نامیده می‌شود. […]

قرارداد نقل و انتقال و فروش سهام

سهام

نمونه قرارداد فروش سهام این قرارداد فی‌مابین آقای ………. فرزند………. به شماره شناسنامه ………. و شماره ملی ………. به نشانی………. اصالتاً و وکالتاً از طرف آقایان /خانم‌ها (نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی) و شرکت………. به شماره ثبت………. ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌های ………. به نمایندگی آقای ………. نوروزی که در این […]