قرارداد مشارکت در ساخت

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

وکیل پایه یک دادگستریماده ۱- طرفین قرارداد

۱-۱٫ آقای / خانم ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه ………. صادره از ………………. کد ملی ………. متولد ………………………. ساکن………. تلفن

………. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه ………. متولد ………. به موجب ………. که از این پس طرف اول قرارداد نامیده می‌شود.

۱-۲٫ آقای / خانم ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه ………. صادره از ………………. کد ملی ………. متولد ………. ساکن ………. تلفن ………. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه ………. متولد ………. به موجب ………. که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده می‌شود.

ماده ۲ – موضوع قرارداد

مشارکت در جهت احداث بنا در پلاک ثبتی شماره ………. فرعی از شماره ………. اصلی اراضی بخش ثبتی ………….. شهرستان ……….. واقع در ……….

ماده ۱- نظر به اینکه شرکت ………. به شماره ثبت ………. اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران با مدیریت و امضاء مجاز آقایان ………. (مدیر عامل) و …………. (عضو هیئت مدیره) به نشانی ………. که از این پس در این قرارداد طرف اول نامیده می‌شود

شرکت ………. به شماره ثبت ………. اداره ثبت شرکت‌های شهرستان ………. با مدیریت و امضاء مجاز آقایان ………. (مدیر عامل) و ………. (عضو هیئت مدیره) به نشانی ………. که از این پس در این قرارداد طرف دوم نامیده می‌شود امکانات فنی و مالی لازم جهت احداث بنا در پلاک ثبتی موصوف را دارا می‌باشد، به منظور احداث بنا در پلاک ثبتی مذکور و مشارکت در عرصه و اعیان آن این قرارداد در تاریخ …….. در شهرستان …….. بین طرفین منعقد گردید.

ماده ۲- سرمایه مشارکت

ارزش زمین و پروانه ساخت طراحی، نظارت، تسطیح، آماده سازی زمین و مجوزهای احداث بنا با انشعابات / تعهد به اخذ انشعابات (آب – برق – گاز- فاضلاب) در تاریخ عقد قرارداد معادل ………. ریال برابر با ………. تومان برآورد شده و به عنوان آورده طرف اول مورد قبول طرفین است و هزینه طراحی و احداث بنا در زمین مذکور منطبق با نقشه‌های مصوب و پروانه ساختمانی صادره و محاسبات فنی و مالی و مشخصات و شرایط پیوست آنکه مبین نوع سازه مصالح و تجهیزات، موارد و کیفیات، ضوابط و زمان‌بندی احداث بنا تا مرحله صدور سند تفکیکی واحدهای تجاری / مسکونی / اداری در محل موصوف می‌باشد (که تماماً انجام آن‌ها با طرف دوم است) به مبلغ ………. ریال به عنوان آورده طرف دوم برآورد می‌گردد که مورد قبول طرفین است.

ماده ۳- بر اساس محاسبات ماده ۲ که مبتنی بر ضمائم این قرارداد است کل مبلغ برآوردی برای انجام موضوع این قرارداد (اعم از ارزش زمین و هزینه‌های ساخت و…………) مبلغ ………. ریال می‌باشد که آورده طرف اول معادل ………. ریال و آورده طرف دوم معادل ………. ریال خواهد بود بنابراین سهم مالکیت طرف اول ………. درصد از عرصه و اعیان واحدهای تجاری/ اداری/مسکونی احداثی و سهم مالکیت طرف دوم ………. درصد از عرصه و اعیان واحدهای تجاری / اداری / مسکونی احداثی خواهد بود.

تبصره- در مورد سایر کاربری‌ها منطبق با مجوزها و نقشه‌های مصوب پیوست (اعم از کاربری اداری و تجاری و………. )ترتیبات فوق به عنوان مبنای محاسبه میزان مالکیت طرفین مورد توافق و قبول ایشان است.

ماده ۴- مدت این قرارداد از تاریخ ………. تا مورخ ………. به مدت (……….) می‌باشد و احداث بنا بر مبنای برنامه زمان‌بندی که پیوست شماره …….. این قرارداد می‌باشد انجام خواهد گردید.

تبصره- در صورت تأخیر غیرمجاز (با تأیید دستگاه نظارت) طرف دوم در احداث و ساخت بنا، تکمیل و تحویل تا موعد مقرر در این ماده، طرف دوم مکلف است خسارت و وجه التزام به میزان ………. ریال به ازاء هر ………. روز / ماه تا قبل از تقسیم واحدهای احداثی به طرف اول پرداخت کند. طرف اول، در صورت استنکاف طرف دوم می‌تواند به میزان وجه‌التزام و خسارت مرقوم و بر اساس نظر کارشناسی از حصه واحدهای احداثی طرف دوم تملک نماید. در صورتی که تأخیر مرقوم از مدت ………. ماه/ روز متجاوز گردد طرف اول می‌تواند رأساً و بنا به تشخیص خود نسبت به فسخ قرارداد اقدام و بنا به تشخیص خود رأساً یا با عقد قرارداد با سائر اشخاص نسبت به تکمیل پروژه مبادرت و هزینه مترتبه به علاوه ………. %هزینه را از طرف دوم اخذ یا به نسبت از محل سهم وی تملک نماید.

 ماده ۵- اسناد و مدارک

الف)

ب)

ج)

ماده ۶- شروط و تعهدات

الف) طرف دوم مکلف و متعهد است واحدهای احداثی موضوع قرارداد را دقیقاً بر مبنای مشخصات و نقشه‌ها و پروانه صادره احداث کند و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد.

ب) طرف دوم مکلف است کلیه برنامه‌های لازم را به‌گونه‌ای طراحی نماید که هزینه تمامی بناهای احداثی و تعهدات با کیفیات و مشخصات مصرح در قرارداد معادل مبلغ مذکور در حصه سرمایه وی باشد و به هیچ وجه نمی‌تواند بدون توافق با طرف اول بعد از اتمام بنا ادعای هزینه اضافی نماید بنا به ضرورت و با تأیید طرف اول هزینه‌های اضافی برآوردی به عنوان آورده طرف دوم محاسبه می‌شود.

ج) در صورت انجام هرگونه تخلف از سوی طرف دوم در احداث بنا منطبق بر موازین و مجوزات موجود به شرح ذیل عمل می‌گردد.

اولاً: در صورت صدور حکم جریمه از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰، طرف دوم مکلف است رأساً از منابع متعلق و مخصوص به خود جریمه متعلقه را بپردازد و به هر صورت تقسیم ساختمان احداثی وفق حصه مقرره در این قرارداد می‌باشد و طرف دوم نمی‌تواند جریمه‌ها و وجوه مربوط به تخلفات خود را جزء هزینه‌های مورد قبول یا جزء برآوردهای قابل ارائه به طرف اول محسوب نماید.

ثانیاً: در صورت صدور حکم مبتنی بر قلع بنا و تخریب بنای اضافی طرف دوم مکلف است با هزینه خود نسبت به ترمیم و بازسازی بنا منطبق با موازین و آراء صادره اقدام نماید.

د) اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تأمین و اختصاص تسهیلات بانکی ویژه مسکن و پرداخت عوارض مالیات‌ها و کلیه هزینه‌های انجام امور مذکور تماماً به عهده طرف دوم می‌باشد که در برآوردها و محاسبات ماده ۲ لحاظ گردیده است.

هـ) طرف دوم متعهد است که در صورت ابراز تمایل طرف اول یا شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن، نسبت به فروش یا پیش‌فروش واحدهای مسکونی احداثی سهم خود بر مبنای ارزش کارشناسی روز و در قبال اخذ وجه اقدام نماید.

و) طرف دوم متعهد است طی دوره تحویل موقت که از زمان ………. شروع می‌شود و مدت آن ………. روز می‌باشد ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعلام طرف اول نسبت به رفع ایرادات و معایب و اشکالات مطروحه از ناحیه طرف اول به هزینه خود اقدام نماید.

تبصره ۱- تحویل موقت پس از تسویه و تعیین حصه طرفین و با تنظیم و امضاء صورت مجلس کتبی انجام خواهد شد.

تبصره ۲- در صورت استنکاف طرف دوم از رفع اشکالات و ایرادات، طرف اول می‌تواند اشکالات موجود را بنا به تشخیص و هزینه خود رفع و معادل هزینه انجام شده به علاوه ………. درصد تأیید دستگاه نظارت هزینه بالاسری را از سهم مالکیت طرف دوم تملک نماید.

و) طرف دوم متعهد است در اجرای موضوع قرارداد از خدمات اتباع بیگانه و نیز افراد معتاد به هیچ وجه استفاده ننماید.

ز) طرف اول متعهد است برابر برنامه زمان‌بندی پیوست این قرارداد زمین پلاک ثبتی موصوف را با تنظیم صورت مجلس تحویل و تحول، به طرف دوم تحویل نماید.

ح) طرف اول در موارد لزوم به طرف دوم نمایندگی و وکالت خواهد داد تا بتواند به کلیه ادارات و مراجع اداری و…….. جهت پیشبرد و اجرای پروژه مراجعه نماید بدون آنکه اعطای این نمایندگی متضمن بارو هزینه مالی برای طرف اول باشد.

ط) طرف دوم مکلف است کلیه کارگرانی را که در طریق اجرای این قرارداد بکار می‌گیرد نزد شعبه سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و مدارک مثبته را به طرف اول ارائه نماید. تسویه نهایی منوط به ارائه گواهی‌های فوق می‌باشد.

تبصره- در صورتی که طرف دوم انجام بخشی از موضوع این قرارداد را به پیمانکاران فرعی واگذار می‌نماید مکلف است مفاد این بخش را به نحو قانونی از ایشان درخواست و بر حسن اجرای آن نظارت نماید در غیر این صورت طرف دوم مسئول و مکلف به پاسخگویی هرگونه ادعا نزد هر مرجعی خواهد بود.

ی) طرف دوم مکلف است کلیه کارگرانی را که در راستای اجرای قرارداد به کار می‌گمارد نزد شعبه یکی از شرکت‌های معتبر بیمه حوادث و عمر نماید. بدیهی است در صورت تخلف طرف دوم، کلیه مسئولیت‌های ناشی از حوادث به عهده وی می‌باشد.

ک) طرف دوم مکلف است لوازم ایمنی لازم را وفق آیین‌نامه حفاظت و ایمنی کار به کارگرانی که در راستای اجرای قرارداد بکار می‌گیرد تحویل نموده، نحوه استفاده از آن‌ها را آموزش داده و بر استفاده دقیق و مستمر نظارت نماید.

ماده ۷- نظارت بر اجرای تعهدات طرف دوم که حدود و ثغور و میزان اختیارات و کیفیت اقدامات ناظر طبق اسناد و مدارک پیوست شماره…….. این قرارداد می‌باشد بر عهده ………. به نشانی ………. به عنوان دستگاه نظارت واگذار گردیده و برابر آن انجام می‌شود.

ماده ۸- در صورت بروز اختلاف در اجرا یا تفسیر این قرارداد طرفین یا یکی از آن‌ها موارد اختلاف را به هیئت مدیره بنیاد تعاون ناجا به عنوان هیئت داوری ارجاع خواهند داد و نظر هیئت داوری قطعی و بلافاصله لازم‌الاجراست.

ماده ۹- فورس ماژور

در صورت بروز حوادث خارج از حیطه اختیار، اقتدار و عمل طرف دوّم که شرایط مذکور مستند به عمل وی نباشد و اجرای قرارداد را موقتاً ممتنع نماید طرف دوم مکلف است حداکثر ظرف مدت ………. ساعت طرف اول را از وجود و بروز شرایط فوق مستحضر نمایند تا در خصوص موضوع اعم از ادامه قرارداد پس از رفع شرایط غیرمترقبه و یا فسخ قرارداد اتخاذ تصمیم شود.

تبصره- گرانی مصالح تا حد میانگین ۲۰% سالیانه، به هیچ وجه فورس ماژور تلقی نخواهد شد درباره گرانی مصالح بیش از ۲۰% سالیانه لحاظ آن در قیمت تمام شده با توافق طرفین عمل خواهد شد.

ماده ۱۰- نسخ قرارداد

این قرارداد در ………. ماده و………. تبصره و در سه نسخه که همگی حکم واحد دارند بین طرفین منعقد و مبادله گردید.

امضاء طرف اول                                           امضاء طرف دوم                       داوری را قبول نمودم امضاء داور

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید