نمونه رای ابطال معامله فضولی

نمونه رای ابطال معامله فضولی

معامله فضولی که در فقه و حقوق از آن بحث شده است در جایی به کار می رود که فردی مال دیگری را بدون اجازه منتقل می کند؛ چه به فروش یا اجاره یا هر معامله دیگر. غالبا تمام عقود امکان دارند که به صورت فضولی منعقد شوند. پس کسی که مال دیگری را بدون […]

نمونه رای ابرا مهریه

نمونه رای ابرا مهریه

مهریه طلب زن از مرد محسوب می شود و به محض انعقاد عقد به ملکیت زن در می آید مگر مواردی که نکاح قبل از نزدیکی فسخ شود. مهریه حتی پس از فوت مرد از اموال و ماترک وی قابل وصول است یعنی این که در صورتی که شوهر زن فوت شود وی هم حق […]