نمونه رای تعدیل تقسیط مهریه

تعدیل تقسیط مهریه

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

اعسار از امور حادث است و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام قبلی مانع تجدیدنظر در میزان اقساط پرداختی نخواهد شد.

وکیل پایه یک دادگستری

در خصوص دعوی (الف.ه.پ.) به طرفیت (ز.غ.) به خواسته تعدیل در تقسیط مهریه تحت دادنامه شماره ۵۰۰۳۴۴ مورخ ۲۷/۲/۹۰٫ نظر به اینکه در مانحن فیه سابقاً در خصوص ادعای اعسار زوج اتخاذ تصمیم گردیده است و نحوه تعیین اقساط نیز عادلانه و متناسب با وضعیت مالی و معیشتی زوج بوده است؛ لذا دادگاه دعوی مطروحه را ثابت و مسلّم ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای (الف.ه.پ.) به طرفیت خانم (ز.غ.) از دادنامه شماره ۰۲۱۳۱ مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ صادره از شعبۀ ۲۰۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه وی به طرفیت مشارالیها خانم (ز.غ.) به خواسته تعدیل اقساط محکوم به (مهریه مشارالیها) حکم بر بطلان دعوی تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند.

زیرا اعسار از امور حدوثی بوده و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام تا تصالح قبلی مانع تجدیدنظر در میزان اقساط پرداختی نخواهد شد. در مانحن فیه نیز با توجه به توضیحات تجدیدنظرخواه در دادخواست تقدیمی و لوایح تنظیمی و مستندات ابرازی و شهادت شهود و اینکه تجدیدنظر خوانده نیز نتوانسته اموال بلامعارض دیگری جهت وصول محکوم به معرفی کند.

و نیز دلیلی بر توانائی پرداخت زائد بر آنچه در این پرونده از سوی تجدیدنظرخواه ارائه شده، اقامه نگردیده و اینکه رأی معترض‌عنه بدون در نظر گرفتن این مبانی صادر گردیده.

لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، با وارد دانستن اعتراض، دادنامۀ معترض‌عنه یاد شده را نقض و به موجب ماده ۱ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی رأی بر تقلیل میزان اقساط ماهیانه از یک سکه بهار آزادی به ماهی نیم سکه بهار آزادی صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به استناد ماده ۳۶۵ قانون مرقوم قطعی است.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید