تقسیم نامه عادی ملک مشاع

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

 اگر مالی بین اشخاصی بصورت مشاعی باشد و اشخاص شریک بخواهند مال مشترک را بین خودشان تقسیم نماید در این صورت می توانند برای مشخص شدن سهم بین خودشان اقدام به تنظیم تقسیم نامه کنند.

وکیل پایه یک دادگستریسند حاضر در تاریخ ………. بین ورثه مرحوم ………. متوفی به تاریخ ………. به شرح زیر تنظیم و امضاء گردد:

تقسیم‌کنندگان:

 1. خانم …….. فرزند …….. متولد …….. دارای شماره شناسنامه …….. صادره از …….. (همسر).
 2. خانم …….. فرزند …….. متولد …….. دارای شماره شناسنامه …….. صادره از …….. (دختر).
 3. خانم …….. فرزند …….. متولد …….. دارای شماره شناسنامه …….. صادره از …….. (دختر).
 4. آقای …….. فرزند …….. متولد…….. دارای شماره شناسنامه …….. صادره از …….. (پسر).
 5. آقای …….. فرزند حسن متولد …….. دارای شماره شناسنامه…….. صادره از …….. (پسر).

همه نامبردگان ساکنین تهران به نشانی: ………. با التفات به گواهی حصر وراثت شماره ………. مورخ ………. صادره از شورای حل اختلاف شعبه گوگان بخش یک و برابر گواهینامه واریز مالیات بر ارث شماره ………. مورخ ………. صادره از سرممیزی شماره ………. اداره ارث گوگان و همگی کما فرض الله.

مورد تقسیم:

ماترک مرحوم مورث مرقوم به شرح زیر:

 1. سرمایه در گردش مغازه ………. به ارزش ………. ریال
 2. شش‌دانگ سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره ………. و ………. فرعی از ………. واقع در بخش ثبتی ……….
 3. شش‌دانگ سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره ………. مجزی از ………. فرعی از ………. اصلی واقع در بخش ثبتی ……….
 4. چهار دانگ مشاع از شش‌دانگ خانه به پلاک ثبتی شماره ………. فرعی از ………. اصلی مفروز و مجزی از ………. واقع در بخش ثبتی ……….
 5. فیش ثبت‌نام حج عمره به شماره قبض ………. با مبلغ واریزی ………. ریال

قدرالسهم ناشی از تقسیم:

 1. تمامت شش‌دانگ سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت یک باب مغازه (ردیف ۲) واقع در پلاک ثبتی شماره………. فرعی از ………. اصلی با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن در سهم اختصاصی آقای جواد جمالی (پسر) مورث مزبور به ازاء قدر السهم‌الارث قرار گرفته و به ازاء سهم‌الارث سایر وراث قرار می‌گیرد و سایر وراث از تاریخ تنظیم این سند حقی نسبت به آن ندارند.
 2. تمامت شش دانگ سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت یک باب مغازه (ردیف ۳) واقع پلاک ثبتی شماره ………. مجزی از ………. فرعی از ………. اصلی واقع در بخش ثبتی ………. با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن نسبت به سهم بین وراث تقسیم خواهد شد
 3. سرمایه در گردش مغازه واقع در………. به ارزش ………. ریال که نسبت به سهم فرضی همزمان با امضاء این سند بین وراث تقسیم گردید.
 4. تمامت چهار دانگ مشاع از شش‌دانگ یک باب خانه مسکونی ردیف (یک) به پلاک ثبتی شماره ………. فرعی از ………. اصلی مفروز و مجزی از ………. واقع در بخش ثبتی ………. مورد تقسیم عرصتاً و اعیاناً با برق و آب و گاز و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن نسبت به سهم بین وراث تقسیم خواهد شد.
 5. فیش ثبت‌نام حج عمره به شماره قبض ………. با مبلغ واریزی ………. ریال در سهم اختصاصی همسر مرحوم مورث ………. فرزند ………. قرار گرفت و سایر وراث از تاریخ تنظیم این سند حقی نسبت به آن ندارند.

شروط

 1. هریک از تقسیم‌کنندگان مرقوم منفرداً با بعضاً و همه متفقاً ضمن‌العقد لازم حاضر و ضمن‌العقد خارج لازم که با قرار شفاهاً عقد خارج لازم بین آنان منعقد شده متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این سند تقسیم‌نامه گردیده می‌باشند.
 2. چنانچه به هر نحوی از انحاء و به هر صورت اعم از پیش‌بینی شده و نشده در رابطه با این تقسیم و نحوه آن اختلاف ارزش یا مرغوبیت و نظایر آن مشاهده یا ابراز گردد هر یک از تقسیم‌کنندگان فوق‌الذکر ضمن‌العقود اختلاف ارزش و مابه‌التفاوت‌ها را به یکدیگر در مقابل اخذ ۷۵ گرم نبات مصالحه قطعیه صحیحه شرعیه و قانونیه نمودند و کلیه شرایط صحت عقد صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و غیره اجراء شده.
 3. منافع مورد تقسیم قبلاً به کسی واگذار نشده و دارندگان سهام اختصاصی مرقوم هریک نسبت به سهم اختصاصی خویش مندرجه در این سند اقرار به تصرف و قبض سهام اختصاصی مرقوم خود نمودند.
 4. ۴. هریک از تقسیم‌کنندگان به تنهایی به یکدیگر ضمن‌العقد وکالت، اختیار و اذن داده و می‌دهند تا چنانچه در مفاد این تقسیم‌نامه از حیث اشتباهات ناشی از سهم قلم و نظائر آن احتمالاً اشتباهی روی داده شده باشد رأساً نسبت به رفع اشتباه و سهم قلم بدون آنکه در ماهیت این تقسیم خللی وارد گردد (هریک از آنان اصالتاً و با وکالت از سایرین) اقدام نماید.
 5. کلیه اسناد مالکیت املاک فوق‌الذکر جهت صدور اسناد مالکیت جدید بر مبنای این تقسیم‌نامه به ادارات ثبت مربوطه ارسال می‌گردد.
 6. کلیه تقسیم‌کنندگان فوق‌التوصیف ضمن‌العقود مزبور هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره را از خود سلب نموده و احتیاطاً کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هرچند فاحش از تقسیم‌کنندگان اسقاط گردید.
 7. کلیه وراث متعهد به تنظیم سند صلح یا وکالت به نام همدیگر نسبت به قسمت‌های اختصاصی تقسیم شده هستند.

محل امضاء:                                                           طرف اول:                                                                      طرف دوم:

 

 

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید