عدم استماع دعوای فک پلاک از اتومبیل قبل از تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

عدم استماع دعوای فک پلاک از اتومبیل قبل از تنظیم سند رسمی

وکیل پایه یک دادگستری

رای شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقای (ح.الف.) فرزند (م.) به طرفیت آقای (م.ق.) به خواسته فک پلاک یک دستگاه خودرو فیات به شماره انتظامی ایران ۵۵-۷۲۱ ص ۳۶ به شرح متن دادخواست تسلیمی با عنایت به پاسخ استعلام اداره راهنمایی و رانندگی مثبوت به شماره ۲۰۱۱-۲۳/۹/۹۰ که دلالت بر مالکیت خواهان نسبت به پلاک مرقوم دارد.

و با التفات به این‌که دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض مؤثر خوانده باقی‌مانده است و با توجه به اصل تسلیم اشخاص نسبت به اموال خویش دعوی خواهان مقرون به‌واقع تشخیص و با استناد به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، رأی به محکومیت خوانده بر فکّ پلاک مرقوم از خودرو موصوف در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- قاسم پور

رای شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آقای (م.ق.) به طرفیت آقای (ح.الف.) از دادنامه شماره ۰۱۱۲۰-۱۷/۱۱/۹۰ شعبه ۵ دادگاه عمومی تهران تجدیدنظر خواسته، طبق دادنامه مذکور به درخواست تجدیدنظر خوانده رأی به محکومیت تجدیدنظرخواه به فکّ پلاک اتومبیلی که به تجدیدنظر خوانده فروخته صادر شده، با توجه به این‌که ظاهراً آقای (ح.الف.) اتومبیل را به آقای (ق.م.) با مبایعه‌نامه عادی فروخته و به علت اختلاف، سند رسماً به نام خریدار، تنظیم نشده به تقاضای فروشنده دادگاه خوانده را محکوم نموده تا پلاک خواهان را از اتومبیل جدا کند.

نظر به این‌که پس از تنظیم سند به نام خریدار، پلاک به نام او به اتومبیل نصب و پلاک متعلق به مالک قبلی فک می‌شود با فک پلاک به صورتی که درخواست و رأی صادر شده اتومبیل بدون پلاک می‌نماید.

و این صحیح نیست و خواهان باید دادخواست الزام به انجام معامله رسمی و سپس فک پلاک بدهد کیفیت مطروحه طرح دعوی صحیح نمی‌باشد؛ بنابراین، با پذیرش تجدیدنظرخواهی طبق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره نقض و قرار رد دعوی اصلی صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید