قرارداد تخریب و نوسازی محل سرقفلی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

قرارداد تخریب و نوسازی محل سرقفلی

این قرارداد با توجه به پروانه ساخت با مشخصات ………. که برای پلاک ثبتی ………. صادر گردیده و با عنایت به مادتین ۳۴۳ و ۳۵۲ قانون تجارت تنظیم و با قبول تعهدات طرفین قطعی و لازم‌الاجرا می‌گردد.

ماده ۱- موجر (صاحب ملک) خانم………. فرزند………. شماره شناسنامه ………. شماره ملی………. تلفن و آدرس ………. طبق سند مالکیت به شماره ……………….. صاحب ملک شناخته می‌شود.

ماده ۲- نماینده قانونی موجر آقای ………. فرزند………. شماره شناسنامه ………. شماره ملی………. تلفن و آدرس………. طبق وکالت‌نامه شماره ………. نماینده قانونی صاحب ملک شناخته می‌گردد.

تبصره- درصورتی‌که سازنده شخصی غیر از مالک باشد (مشارکت در ساخت) کلیه تعهدات و خسارات این قرارداد در مورد سازنده یا نماینده قانونی مالک نیز حاکم است

ماده ۳- مستأجرین (صاحب سرقفلی) آقا/خانم………. فرزند………. شماره شناسنامه………. شماره ملی ………. تلفن و آدرس……….

آقا/خانم………. فرزند………. شماره شناسنامه………. شماره ملی ………. تلفن و آدرس………. طبق اجاره‌نامه رسمی شماره ………. صاحب سرقفلی شناخته می‌گردد.

ماده ۴- مشخصات مورد قرارداد

الف) قبل از تخریب: یک باب مغازه………. دهنه تجاری دارای پروانه کسب از اتحادیه به مساحت ………. مترمربع با ابعاد به طول………. متر و عرض………. و متر ارتفاع………. متر و بالکن به مساحت ………. و………. که دارای کنتور برق به شماره ………. کنتور آب به شماره ………. و کنتور گاز به شماره………. و تلفن به شماره ………. می‌باشد. همچنین دارای لوله‌کشی ………. و سیم‌کشی برق و تلفن و کف مغازه ………. و دیوارها تا سقف ……؛ و درب مغازه از نوع ………. و کرکره از نوع ………. و حق انشعاب فاضلاب خریداری شده می‌باشد که به آدرس تهران خیابان پیروزی خیابان چهارم نیروی هوایی بین فرعی ۲۷/۳ و ۲۸/۳ به پلاک آبی ………. واقع شده است.

ب) بعد از تخریب هنگام تحویل: برابر مفاد آتی این قرارداد موجر (صاحب ملک) در مقابل واگذاری مغازه با مشخصات فوق و حقوق صنفی مستاجرین بر مغازه مذکور یک باب مغازه به متراژ ………. واقع در………. در قطعه شماره ………. به مساحت ………. مترمربع با ابعاد به طول………. متر و عرض………. و متر ارتفاع………. متر و بالکن به مساحت………. که با انشعاب آب و برق و تلفن و فاضلاب همچنین لوله‌کشی ………. و سیم‌کشی برق و کف ………. و دیواره ………. سقف ………. و درب مغازه از نوع ………. و کرکره از نوع ………. را با کلیه حقوق صنفی قانونی عرفی شرعی تصوری اعم از سرقفلی و حق کسب و پیشه را همراه با مالکیت تام و کامل و مطلق به مستاجرین و (مالکین جدید) منتقل نمود

تبصره- مالکیت عین و سرقفلی با حصول و موجودیت عین در کلیه مراحل ساخت در هر مرحله به مستأجر (مالک جدید) منتقل می‌شود.

ماده ۵- موضوع قرارداد

تخریب و نوسازی مورد قرارداد معوض فوق‌الذکر که از ابتدا تا انتهای مراحل ساختمانی اعم از مسئولیت نظارت و مسئولیت اجرا و مسئولیت پرداخت کلیه هزینه‌ها در جمیع جهات بر عهده موجر فوق‌الذکر قرار می‌گیرد که پس از نوسازی و آماده بهره‌برداری شدن مغازه بلافاصله در تاریخ تحویل از طرف موجر بایستی به مستأجر یا نماینده قانونی وی تحویل داده شود.

ماده ۶- تعهدات موجر

۶-۱ موجر متعهد گردید مغازۀ جدیدالاحداث (معوض مقرر در قرارداد) را بر مبنای مشخصات مورد قرارداد (ماده ۴) از نظر مساحت و ابعاد آن (طول و عرض و ارتفاع) به نحوی که قید شده است دقیقاً احداث نماید. چنانچه در اجرای نوسازی مغازه بنا بر هر دلیلی کاهشی در مساحت و یا ابعاد آن (طول و عرض و ارتفاع) صورت پذیرد به ازاء هر مترمربع معادل دو برابر قیمت روز زمان تحویل بایستی محاسبه و به مستأجر پرداخت نماید.

۶-۲ موجر متعهد گردید در مغازۀ معوض جدیدالاحداث دیوارکشی و نصب کنتور جدید………. و سیم‌کشی ………. و نصب کلید و پریز برق و تلفن در حد لازم و لوله‌کشی………. و کف مغازه ………. و دیوارها تا سقف…… و درب ورودی مغازه از نوع ………. و درب کرکره از نوع ………. به نحو قید شده را انجام دهد

۶-۳ (تاریخ تحویل) موجر متعهد گردید حداکثر در تاریخ/ / مغازه جدیدالاحداث را که از هر جهت آمادۀ بهره‌برداری می‌باشد را بدون هیچ‌گونه درخواستی تحویل مستأجرین (مالکین جدید) نماید چنانچه در تاریخ تحویل فوق‌الذکر تأخیری صورت پذیرد به ازاء هر روز تأخیر موجر متعهد است روزانه مبلغ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان ضرر و زیان دیرکرد به مستأجر پرداخت نماید.

تبصره- درصورتی‌که موجر در تاریخ مقرر اقدام به تحویل مغازه معوض با شرایط مندرج در این قرارداد ننماید مستاجرین (مالکین جدید) می‌توانند و اختیار دارند شخصاً با تصرف مغازه و تأمین دلیل وضعیت موجود اقدام به تکمیل مغازه نماید و هزینه‌های انجام شده را از محل فروش واحد مقرر در بند ۶-۶ همین ماده جبران نماید.

۶-۴ موجر متعهد گردید گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار را از شهرداری منطقه و گواهی تفکیک از اداره ثبت منطقه را با پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به آن را دریافت نماید. چنانچه در اجرای عملیات نوسازی این پروژه خلاف ساختمانی مربوط به شهرداری و یا ارگان‌های دولتی دیگر واقع گردد کلیه هزینه‌ها و عواقب ناشی از آن به عهده موجر خواهد بود و مستأجر در این موارد هیچ‌گونه مسئولیت و یا تعهدی نخواهد داشت.

۶-۵ چنانچه در اجرای عملیات ساختمانی این پروژه شکایات و یا موارد خلاف قانون و یا حوادثی که موجب ضرر و زیان مالی و یا جانی به کارگران مشغول کار و یا همسایگان و یا افراد دیگر اتفاق بیفتد موجر شخصاً در مراجع ذی‌صلاح پاسخگو و متعهد خواهد بود و در این موارد مستأجر هیچ‌گونه مسئولیت و تعهدی نخواهد داشت. همچنین مالک کل ملک و سازنده ملک متعهد هستند کارگران، عابرین و همسایگان ملک را از بابت خسارات جانی و مالی احتمالی بیمه نماید.

۶-۶ موجر (مالک قرارداد) به عنوان تضمین انجام تعهدات مندرج در این قرارداد هم‌زمان با تحویل گرفتن مغازه به مستأجر نسبت به یک ونیم دانگ از سند پلاک ثبتی ………. وکالت بلاعزل می‌دهد تا در صورت تخلف از مندرجات این قرارداد مستأجر بتواند با واگذاری یک ونیم دانگ از ملک به صلاح‌دید خود به هر نحو و به هر شکل و به هر کس به هر مبلغ که لازم بداند از محل ثمن حاصل نسبت به جبران کلیه خسارت مندرج در این قرارداد اقدام کند این بند مانع از وصول خسارات تأخیر مندرج در قرارداد و سایر خسارات قانونی نیست درصورتی‌که مالک تا یک ماه از تاریخ تحویل مغازه اقدامات ساخت را شروع نکند این قرارداد کلاً باطل و بلااثر است و مستأجرین با اختیار خود و بدون اذن موجر می‌توانند با تعویض قفل، درب مغازه موضوع این قرارداد را بازکرده و از محل کسب خود مطابق سابق استفاده نماید و خسارات ناشی از این تخلف را به مبلغ ………. تومان از مالک مطالبه یا از محل فروش یک ونیم دانگ به اختیار و صلاحدید خود تسویه نمایند و همچنین در صورتی به هر دلیلی بعد از تخریب، عملیات ساختمانی تا دو ماه از تاریخ صورت‌جلسه تحویل شروع نشود مستأجر حق دارد و می‌تواند با فروش و واگذاری یک ونیم دانگ از زمین پلاک ثبتی ………. (زمین مغازه موضوع قرارداد) به غیر به صلاحدید خود در هر قالب و به هر شکلی به هر مبلغ از محل ثمن نسبت به وصول مبلغ ………. از بابت حقوق صنفی و حق کسب و پیشه مغازه موضوع این قرارداد اقدام نماید

 تبصره- در راستای اجرای این بند مالک مکلف است همزمان با تحویل مغازه یک وکالت بلاعزل رسمی نسبت به یک ونیم دانگ از پلاک ثبتی ……را به مستأجر اعطا نماید بدون اعطای وکالت مذکور در دفترخانه این قرارداد فاقد هرگونه ارزش قانونی می‌باشد

۶-۷ (تاریخ دفترخانه) موجر متعهد گردید حداکثر تا تاریخ/ / کلیه تسویه‌حساب‌های مربوط به اداره شهرداری و اداره ثبت و دیگر ارگان‌های دولتی که برای انجام تشریفات اداری لازم و ضروری می‌باشد را به دفترخانه اسناد رسمی شماره ………. تهران ارائه نماید چنانچه در تاریخ دفترخانه فوق‌الذکر تأخیر به هر علت واقع گردد روزانه مبلغ ………. ریال به عنوان دیرکرد تنظیم سند از طرف موجر بایستی به مستأجر پرداخت گردد.

۶-۸ چنانچه در اثر فوت و یا ورشکستگی و یا محجوریت و یا از کارافتادگی عملیات ساختمانی این پروژه تعطیل گردد ورثه و یا نماینده قانونی موجر متعهد است مورد قرارداد را طبق تعهدات موجر مندرج در قرارداد دقیقاً به نحو احسن اجرا و تحویل مستأجر نماید.

۶-۹ با توجه به تملیک مغازه جدید در مقابل مغازه قبلی مالک متعهد گردید در زمان دفترخانه (/ /) کلیه مقدمات لازم را آماده و تسویه‌حساب‌ها و مدارک مربوط را جهت تنظیم سند به دفترخانه اسناد رسمی شماره ………. تهران ارائه نماید

ماده ۷- تعهدات مستأجر

۷-۱ مستأجر متعهد گردید حداکثر تا تاریخ/ / مغازه مورد قرارداد (ماده ۴) را تحویل کامل نموده و جهت تخریب به موجر و یا نماینده قانونی وی تحویل دهد و رسید دریافت نماید چنانچه تأخیری در این تاریخ به وجود آید روزانه مبلغ………. ریال به عنوان ضرر و زیان دیرکرد مستأجر بایستی به موجر پرداخت نماید.

ماده ۸- با توافق و تراضی طرفین یک برگ متن (صلح مالکیت) به صورت جداگانه تحریر و تنظیم گردید که متمم و جزء لاینکف این قرارداد می‌باشد.

ماده ۹- کلیه خیارات از جمله غبن فاحش با اقرار از طرفین اسقاط گردید و طرفین در کمال صحت و سلامت تن و روان کلیه مفاد قرارداد آن را مورد تفهیم هم قراردادند و با رضایت کامل خود این قرارداد را منعقد نمودند. همچنین این قرارداد در ۹ ماده تنظیم و در دو نسخه تحریر و هر نسخه حکم واحد را دارا بوده و در کلیه محاکم و مراجع قضائی دارای اعتبار و بررسی خواهد بود

خداوند ان‌شاءا… به طرفین خیر عطا فرماید.

امضاء و اثرانگشت موجر

امضاء و اثرانگشت مستأجر

امضاء شاهدان

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید