قرارداد همکاری در وصول مطالبات

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

وکیل پایه یک دادگستریقرارداد همکاری در وصول مطالبات

ماده ۱ طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ………. بین آقای ………. فرزند………. به شش………. و کد ملی………. به نشانی: ………. از این پس در این قرارداد اختصاراً «طرف اول» نامیده می‌شود از یک‌سو و آقای………. فرزند ………. به شش………. و کد ملی ………. به نشانی: ………. که از این پس در این قرارداد اختصاراً «طرف دوم» نامیده می‌شود از سوی دیگر منعقد گردید.

ماده ۲ موضوع قرارداد

انجام کلیه امور اداری و کاری و قضائی برای اخذ و دریافت کلیه اسناد و اموال و اراضی و املاک و اعیانی و سهام شرکت‌های (مصادره‌ای یا غیر مصادره‌ای) مختلف خصوصاً همه پلاک‌های ثبتی مندرج در دادنامه‌های شماره ………. و مورخ ………. صادره از شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران و دادنامه شماره ………. مورخ ………. مطابق پرونده‌های کلاسه تا ………. شعبه دهم دادگاه انقلاب و دادنامه شعبه اول به تاریخ………. دادگاه انقلاب و سایر مسائل مالی احکام و حقوق مندرج در دادنامه مذکور

 ماده ۳ حق‌الزحمه و ترتیبات پرداخت

از کلیه اموال و اسناد و املاک وصولی و دریافتی اعم از وجه نقد و یا معوض به صورت مالی و غیرمالی به میزان سی درصد از کل وصولی‌ها به نفع طرف قرارداد

ماده ۴ وظایف و تعهدات طرفین

الف) طرف اول

  1. متعهد می‌گردد نهایت همکاری خود را در جهت نیل به هدف قرارداد (وصول مطالبات و رفع تصرف از اموال مصادری) با طرف دوم بنماید.
  2. متعهد می‌گردد بعد از وصول مطالبات از سوی طرف دوم مطابق ماده دو تمامی حق حقوق طرف دوم را پرداخت نماید.
  3. متعهد می‌گردد که تمام اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به موضوع قرارداد و نام و مشخصات طرف دوم و هر اطلاعاتی که مستقیماً یا غیرمستقیم به پرونده مربوط می‌باشد محرمانه تلقی نماید و افشای آن‌ها به هر دلیلی افشای سر محسوب می‌شود.

ب) طرف دوم

  1. متعهد می‌گردد که تمامی اسناد و مدارک و مبالغ و اموال و اسناد ایصالی در ید آن‌ها امانی تلقی و بعد از پایان مهلت قرارداد باید فوراً به طرف اول مسترد گردد.
  2. متعهد می‌گردد که تمام اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به موضوع قرارداد و نام و مشخصات طرف اول و هر اطلاعاتی که مستقیماً یا غیرمستقیم به پرونده مربوط می‌باشد محرمانه تلقی نماید و افشای آن‌ها به هر دلیلی افشای سر محسوب خواهد شد.
ماده ۵- مدت قرارداد

مدت این قرارداد یک سال شمسی از تاریخ………. تا تاریخ………. خواهد بود. در صورت تمایل طرفین مدت قرارداد برای مدت مشابه به کرات قابل تمدید می‌باشد.

ماده ۶- اقامتگاه طرفین

اقامتگاه طرفین همان است که در صدور این قرارداد ذکر شده است و کلیه مکاتبات، ابلاغات و اظهارات به آدرس مندرج در این قرارداد ارسال خواهد شد. در صورتی که هر یک از طرفین محل اقامت خود را تغییر دهند مکلف هستند حداکثر ظرف ۱۰ روز اقامتگاه جدید خود را به‌طور مکتوب به اطلاع طرف دیگر برسانند. در غیر این صورت ارسال به آدرس قبلی ابلاغ تلقی خواهد شد.

ماده ۷- حل اختلاف

هرگاه در اجرای تعبیر یا تفسیر هر یک از مواد این قرارداد اختلاف حادث گردد طرفین بدواً موضوع را از طریق مذاکرات و سپس از طریق مراجع قضائی حل و فصل خواهند نمود.

ماده ۸- تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد مطابق مقررات و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران در ۸ ماده و در ۲ نسخه متحدالمتن که هر دو نسخه دارای اعتبار واحد می‌باشند تنظیم و پس از امضاء بین طرفین مبادله گردید.

 طرف اول
 طرف دوم

وکیل پایه یک دادگستری

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید