لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

پرسش: آیا فروش ملکی که بین دو یا چند نفر مشاع است، ملازمه با صدور حکم دارد یا صرف دستور دادگاه کافی است؟

اتفاق‌نظر

فروش ملک مشاع، نیاز به صدور رأی ندارد، بلکه دادگاه پس از جریان تشریفات قانونی، دستور فروش ملک مشاع را صادر و پرونده را به اجرای احکام ارسال می‌کند و در صورتی که احدی از شرکا یا تمام آن‌ها تقاضای فروش ملک را کنند، دادگاه دستور فروش را صادر می‌کند. البته درخواست افراز نیاز به تقدیم دادخواست و اجرای تشریفات قانونی دارد؛ ولی درخواست فروش، نیازی به دادخواست نداشته و این درخواست ضمن تقدیم دادخواست و در حین رسیدگی یا پس از رسیدگی ممکن است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) مدنی

به‌موجب قانون افراز املاک مشاع مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷ و آیین‌نامه مربوط به آن مصوب ۲/۲/۱۳۵۸، ابتدا دادگاه در ارتباط با عدم افراز ملک، حکم صادر می‌نماید و در صورتی که احد از شرکا یا تمام آن‌ها تقاضای فروش ملک را کنند، دادگاه دستور فروش را صادر می‌کند. البته درخواست افراز نیاز به تقدیم دادخواست و جری تشریفات قانونی دارد؛ ولی درخواست فروش، نیازی به دادخواست نداشته و این درخواست ضمن تقدیم دادخواست و در حین رسیدگی یا پس از رسیدگی ممکن است.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید