وکیل چک

وصول چک های صیادی و عادی

چک هاص صیادی ابدائی نو در سیستم بانک داری هست و با توجه به چک های قدیمی که سابقا صادر