تخلیه و پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز

تنظیم سند مال غیرمنقول در صورت توقیف بودن ملک

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

 پرداخت سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ برای مستاجر در نظر گرفته شده است به این صورت که مستاجر در ابتدای مدت اجاره مبلغی را تحت عنوان سرقفلی به مالک یا موجر پرداخت می کند و در صورتی که بعد از پایان مدت اجاره نسبت تمدید اجاره اقدامی صورت نگیرد در این موارد موجر باید مبلغی را که از مستاجر دریافت کرده است به نرخ عادله روز به او پرداخت نماید.

تخلیه با پرداخت سرقفلی

در صورت که مستاجر در تاریخ مندرج در قرارداد اجاره مبلغی در زمان تنظیم قرارداد به مالک ملک یا به موجر پرداخته باشد زمانی که قرارداد اجاره به پایان رسید بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ملک یا موجر ملزم نیست که قرارداد را تمدید نماید و در صورت درخواست مالک یا مستاجر با به پایان رسیدن اجاره باید مبلغی را که به عنوان سرقفلی از مستاجر مطالبه کرده به نرخ روز توسط کارشناسی رسمی دادگستری مشخص خواهد شد.

دادگاه صالح برای تخلیه محل سرقفلی

سرقفلی چون مختص اماکن تجاری می باشد لذا شورای حل اختلاف نمی تواند صالح برای رسیدگی نسبت به سرقفلی باشد چون شورای حل اختلاف در خصوص اماکن مسکونی که تخلیه می شوند دستور تخلیه صادر می کند در حالی که دادگاه حکم تخلیه صادر می کند و بر این اساس دادگاه عمومی حقوقی که در محل وقوع ملک تجاری واقع شده صالح به رسیدگی به تخلیه محل سرقفلی می باشد.

هزینه دادرسی برای تخلیه محل سرقفلی

بر اساس نظریه مشورتی به شماره۷/۹۷/۲۷۸۶ هزینه ای که برای تخلیه محل سرقفلی مد نظر هست همان مبلغی است که خواهان در دادخواست خود درج می نماید.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید