نمونه رای استرداد دادخواست

نمونه رای استرداد دادخواست

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

اگر حق کسی در جامعه ضایع شده باشد برای احقاق حق و دادخواهی باید ابتدائا دادخواست تقدیم دادگاه کند.

دادخواست برای تنظیم شدن شرایطی دارد که باید رعایت شود از طرفی تقدیم دادخواست برای شروع دعوا آثاری را به وجود می آورد.

یکی از این آثار دادخواست مکلف شدن دادگاه به رسیدگی به دعوا می باشد.

اما اگر خواهان دعوا می تواند دادخواست خود را پس بگیرد یا از ادامه دعوا به هر دلیلی منصرف شود در مهلتی که قانون این حق را به وی داده است که از آن به استرداد دادخواست یاد می شود.

استرداد دادخواست چیست؟

استرداد دادخواست به این معناست که خواهانی که دعوا را برای دادخواهی شروع کرده است از ادامه دادن آن منصرف شود.

به عبارتی دادخواست تقدیم شده را پس می گیرد.

در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی این امر پیش بینی شده است که مطابق آن خواهان می تواند دادخواست خود را مسترد نماید.

در این صورت دادگاه در رای خود قرار ابطال دادخواست صادر می کند.

لذا نتیجه پس گرفتن یا استرداد دادخواست ابطال دادخواست از سوی دادگاه خواهد بود.

 • اما در چه مهلتی امکان این امر وجود دارد؟
 • به عبارتی تا چه زمانی می توان دادخواست را پس گرفت؟

در پاسخ باید گفت مهلت مزبور ” تا اولین جلسه دادرسی” خواهد بود.

استرداد دادخواست چیست؟

اما ماده ۱۰۷ فروض دیگری را تعیین کرده است که مطابق آن در فرض دوم اگر دادرسی تمام نشده خواهان می تواند دعوای خود را مسترد کند که اینجا دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند.

اما اگر خواهان نمی تواند پس از این که مذاکرات اصحاب دعوا به پایان رسید دعوا را پس بگیرد و از ادامه دادن آن منصرف شود ولی اگر خوانده راضی باشد امکان پذیر می باشد در اینجا دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می کند.

فرق سقوط دعوا با باقی قرارهای بالا در این است که در سقوط دعوا دیگر امکان ندارد دعوا مجددا اقامه شود اما در ابطال دادخواست و رد دعوا دوباره امکان طرح دعوا وجود دارد.

ماده ۱۰۷- استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:

الف – خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

ب – خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.

ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند، در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

استرداد دادخواست چیست؟

نمونه رای استرداد دادخواست ۱

رای بدوی

در خصوص دعوی ج. به طرفیت و. به خواسته تخلیه بیمارستان الف.؛ دادگاه نظر به اینکه خواهان در حین دادرسی دادخواست خود را مسترد کرده است، مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌شود. رأی دادگاه حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۸۵۶ مورخ ۹/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تخلیه یک واحد بیمارستانی به جهت استرداد دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا بر اساس قانون، پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی، خواهان نمی‌تواند دعوی خود را استرداد نماید، مگر با رضایت خوانده؛ که در پرونده حاضر خوانده رضایت نداشته است و مذاکرات اصحاب دعوی نیز خاتمه یافته است و دادگاه مکلف به رسیدگی در ماهیت و صدور حکم می‌باشد، مگر اینکه خواهان دعوی خود را کلاً استرداد نماید که نتیجه آن صدور قرار سقوط دعوی می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستنداً به ماده ۳۵۳ و بند ج از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

ذکایی ـ حمیدی

نمونه رای استرداد دادخواست ۱

نمونه رای استرداد دادخواست ۲

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ح. به طرفیت آقای ع.س. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۱۶۳۴ مربوط به پرونده ۹۰۰۶۳۵ شعبه ۲۷۴ دادگاه خانواده که به موجب آن گواهی عدم سازش با خواسته زوج صادر شده است. قبول رأی بدوی از ناحیه تجدید نظرخواه طی لایحه تقدیمی به دادگاه تجدیدنظر، استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی تلقی می گردد با استناد به ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ شمسی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل فرجام خواهی در مرجع محترم دیوان عالی کشور با رعایت مواد ۳۶۸ و ۳۹۷ قانون آیین دادرسی یاد شده خواهد بود.

رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

اصلانی – نحوی

نمونه رای استرداد دادخواست ۲

نمونه رای استرداد دادخواست ۳

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. با وکالت آقای ج.ب. به طرفیت آقای ف.ر. از دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۹/۳/۹۱ شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن مشارٌالیه به پرداخت ۰۰۰/۲۰۰/۴۸۳ ریال بابت وجه یک فقره چک شماره ۸۷۸۲۲۵ مورخ ۱/۱۱/۹۰ به عهده بانک ملی شعبه … و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه محکوم شده در جریان رسیدگی است. پس از اعتراض اعلامی به شرح سند رسمی ۱۳۹۹۹۱ مورخ ۲۰/۸/۹۱ دفتر اسناد رسمی ۳۳۷ تهران تجدید نظر خوانده (خواهان بدوی) رضایت خود را اعلام نموده و به شرح لایحه ۲۴۷۸ مورخ ۲۵/۹/۹۱ خطاب به دادگاه بدوی آقای ج.ب. به وکالت از معترض، تقاضای مختومه شدن پرونده را نموده که این درخواست، استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی تلقی و به استناد ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

اصلانپور – مومنی

نمونه رای استرداد دادخواست ۳

نتیجه گیری

استرداد دادخواست یا پس گرفتن آن حالتی است که فرد از  دعوایی که اقامه کرده است منصرف شده است و دیگر خواهان ادامه دادن آن نیست.

اگر تا قبل از شروع اولین جلسه دادرسی خواهان دعوا آن را پس بگیرد به آن اصطلاحا استرداد دادخواست گفته می شود.

اما اگر بعد از این زمان پس گرفته شود استرداد دعوا نامیده می شود که حسب مورد چه زمانی این کار انجام شود ضمانت اجرای آن رد دعوا و سقوط دعوا خواهد بود که در بالا به این موارد اشاره کردیم.

سوالات متداول

استرداد دادخواست چیست؟

پس گرفتن و استرداد دادخواست به معنی اعراض و منصرف شدن از ادامه دادن دعوای اقامه شده می باشد.

ضمانت اجرای استرداد دادخواست چیست؟

اگر تا اولین جلسه دادرسی خواهان دادخواست را پس بگیرد قرار ابطال دادخواست صادر می شود. و اگر بعد از این مرحله باشد حسب موارد ماده ۱۰۷ رد دعوا و سقوط دعوا صادر می شود.

استرداد دعوا با استرداد دادخواست چه فرقی می کند؟

در استرداد دادخواست چون هنوز دعوا و دادرسی شروع نشده لفظ دعوا به آن اطلاق نمی شود اما پس از شروع اولین جلسه دادرسی چون دعوا شروع شده منصرف شدن از ادامه دعوا را استرداد دعوا می نامند.

2 پاسخ

 1. سلام جناب زینالی عزیز
  دعوای خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف و استیفای ناروا از مال غیر منقول از شهرداری مطرح شد
  شهرداری ضمن تصرف در ملک دارای سند رسمی،، آرامستان ایجاد، و قبور احداث و اخذ مال ناروا از آنجا میکند اما چون آنجا قبرستان شده قاضی گفت نمیشود خلع ید کرد و مسایل شرعی دارد و بنده را مجبور به استرداد دادخواست نمود حالا میتوانم مجددا دادخواست ارایه کنم و چه دادخواستی بدهم که رد دعوا نشود
  بسیار سپاسگزارم متولی موقوفه خاص تستم

 2. سلام جناب زینالی عزیز
  دعوای خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف و استیفای ناروا از مال غیر منقول از شهرداری مطرح شد
  شهرداری ضمن تصرف در ملک دارای سند رسمی،، آرامستان ایجاد، و قبور احداث و اخذ مال ناروا از آنجا میکند اما چون آنجا قبرستان شده قاضی گفت نمیشود خلع ید کرد و مسایل شرعی دارد و بنده را مجبور به استرداد دادخواست نمود حالا میتوانم مجددا دادخواست ارایه کنم و چه دادخواستی بدهم که رد دعوا نشود
  بسیار سپاسگزارم متولی موقوفه خاص هستم اجرکم عندالله

مقالات دیگر

20 آوریل 2024

با ما در ارتباط باشید