نمونه قرارداد

قرارداد وکیل و موکل
نمونه قرارداد

قرارداد خصوصی بین وکیل و موکل

قراردادها مجموعه گسترده ای از توافقات مالی و غیرمالی ما را تشکیل می دهد که برای بهره مندی از امتیازات

قرارداد کار موقت,اقاله
نمونه قرارداد

دانلود قرارداد کار و مشارکت مدنی

نمونه قرارداد کار موقت بر اساس مفاد ماده ۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، این قرارداد کار بین شرکت /آقای

قرارداد ساخت کتابخانه

قرارداد ساخت کتابخانه   ماده ۱- طرفین قرارداد  الف) فروشنده: آقای ………. فرزند ………. به شماره ملی ………. شماره شناسنامه

قرارداد بازاریابی و فروش

قرارداد بازاریابی و فروش ماده ۱- طرفین قرارداد این قرارداد فی‌مابین آقایان ………. فرزند ………. به شماره ملی ………. به

قرارداد واگذاری و مصالحه سهام

این قرارداد فی‌مابین آقای ……….. فرزند ………. به شماره ملی ………. به نشانی ………. که در این قرارداد اختصاراً «مصالح»

قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی

قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی ماده ۱- طرفین قرارداد این قرارداد فی‌مابین آقای ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه……….

متمم قرارداد مشارکت در ساخت

متمم قرارداد مشارکت در ساخت ماده ۱- این متمم در مورخ………. بین طرفین قرارداد مشارکت مورخ ………. که به صورت

قرارداد صلح و اقاله

قرارداد صلح و اقاله ماده ۱- طرفین قرارداد صلح و اقاله طرف اول قرارداد (مصالح): آقای………. فرزند ………. به شماره