نمونه دادخواست و شکواییه چک

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

نمونه شکواییه

 

بسمه‌تعالی

وکیل پایه یک دادگستریریاست محترم دادیاری عمومی و انقلاب شهرستان

 

شاکی ………………………………….. به آدرس………………………………………………..مشتکی‌عنه ……………………… به آدرس ……………………………………………………موضوع شکایت …………………………………………………………………………………… محل وقوع جرم …………………………………………………………………………………… تاریخ وقوع جرم …………………………………………………………………………………

سلام‌علیکم

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند:

اینجانب به‌موجب یک فقره چک به شماره …… به مورخه ……….عهده بانک …….. به مبلغ……………ریال از مشتکی‌عنه طلبکار هستم که پس از مراجعه به بانک محال‌علیه به خاطر نبودن محل، منجر به صدور گواهی عدم پرداخت (برگشت چک( گردیده است.

لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به مواد (۳ و ۷) قانون اصلاح صدور چک تقاضای رسیدگی و تعیین مجازات برای مشارالیه مورد استدعاست.

 

ضمائم شکوائیه:

فتوکپی مصدق یک برگ چک

فتوکپی مصدق گواهی عدم پرداخت

 

       با تجدید احترام

         نام و نام خانوادگی

 


بسمه‌تعالی

شاکی …………….. به آدرس …………………………………………………………………………..مشتکی‌عنه ……………………….       به آدرس ……………………………………………………….. موضوع شکایت ………………………………………………………………………………………… محل وقوع جرم ……………………………………………………………………………………….. تاریخ وقوع جرم ………………………………………………………………………………………….

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه

سلام‌علیکم

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند:

مشتکی‌عنه با صدور یک فقره چک به شماره …… در مورخ……….. عهده بانک ………… به مبلغ………. ریال از بابت بدهی خود به اینجانب تحویل نموده است.

که پس از مراجعه به بانک محال‌علیه، چک مذکور به خاطر مسدود بودن حساب بانکی مشتکی‌عنه منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده است.

مستنداً به مواد ۷ و ۱۰ قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۵۵ تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشارالیه مورد استدعاست.

 

منضمات شکوائیه:

فتوکپی مصدق یک فقره چک

گواهی‌نامه عدم پرداخت یک فقره چک

وکالت‌نامه یا برگۀ نمایندگی

 

 

 با تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

 


بسمه‌تعالی

شاکی …………………..به آدرس …………………………………………………………………….مشتکی‌عنه ……………….. به آدرس …………………………………………………………….موضوع شکایت …………………………………………………………………………………………. محل وقوع جرم ………………………………………………………………………………………… تاریخ وقوع جرم ……………………………………………………………………………………….

ریاست محرم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان

سلام‌علیکم

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند:

اینجانب …………….. فرزند ………………. یک فقره چک به شماره ….. را به مبلغ ………. به عهده بانک ….شعبه ……. از آقای ……. دریافت کردم.

هنگام مراجعه به منزل در تاریخ …….. ساعت …. چک مذکور همراه با سایر مدارک موجود در کیف دستی‌ام توسط دو سارق موتورسوار به سرقت رفت.

خواهشمند است ضمن دستور تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری حوزه مربوط در راستای اعمال تبصره دو ماده ۱۴ قانون صدور چک گواهی تقدیم شکایت را صادر فرمایید تا مانع از رفع مسدودی حساب گردد.

 

 

 

 با تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی

 


نمونه دادخواست
مشخصات نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

اقامتگاه

 

خواهان
خوانده
وکیل
تعیین خواسته و بهای آن ۱- تقاضای مطالبه وجه چک به ………. ریال ۲- مطالبه کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارات تأخیر تأدیه
دلایل و منضمات دادخواست ۱-چک ۲- گواهی عدم پرداخت بانک ۳- ثانی دادخواست
ریاست محترم دادگاه

سلام‌علیکم

احتراماً خاطر عالی را مستحضر می‌دارد:

به‌موجب کپی مصدق ……… فقره چک تقدیمی به شماره/شماره‌های …………. تاریخ‌های …………….. عهده بانک ………. شعبه ………………. اینجانب مبلغ………………. ریال از خوانده/خواندگان طلبکار می‌باشم که نامبرده/نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سررسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند.

مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۱۰ قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده یا خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به میزان ………………. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.

بدواً صدور قرار تأمین خواسته وفق ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تقاضا می‌شود.

با تقدیم احترام مجدد

 

 

 

 

 

اجرای ثبت ……………… چک شماره ……………….. به مبلغ ……………………. ریال عهده بانک ……………………………………………. شعبه ………………………………………… که به نام اینجانب …………………………… شهرت ……………………………. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ………………. فرزند ………… متولد ……………… ساکن …………………………………… از طرف (صادرکننده) آقای /خانم……………….. شهرت………………….شناسنامه شماره …………………………………….. صادره از ……………. فرزند………………متولد ………….. ساکن ……………..صادر شده و طبق گواهی مورخ …………………. بانک برگشت و با ابلاغ اظهارنامه/ اعتراض‌نامه و انقضاء ده روز ضرب‌الاجل مقرر در پرداخت وجه آن اقدام ننموده، لذا صدور اجراییه طبق مقررات مورد تقاضا است و در صورت امتناع از تأدیه وجه چک درخواست بازداشت اموال مشارالیها/ مشارالیه را خواهم نمود. اصل چک و گواهی بانک و اظهارنامه/ اعتراض‌نامه ابلاغ شده پیوست است.

محل امضا متقاضی

محل امضا متصدی

 

درخواست صدور اجراییه نسبت به چک شماره ………………عهده بانک ………….. به مبلغ ……………………….. ریال صادره از ناحیه آقای/خانم ………………. شهرت ………………….. در تاریخ ………………………. از طرف آقای/خانم به اجرای ثبت واصل گردید.

                                                                     محل امضا متصدی

 


 

بسمه‌تعالی

ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک

سلام‌علیکم

 

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: اینجانب … فرزند … شماره شناسنامه …… تقاضا دارم مقرر فرمایید در مورد پرونده اجراییه به کلاسه … به لحاظ اینکه آقای …. مبلغ … ریال از بابت اصل طلب و مبالغی را نیز از بابت خسارات وارده از جمله خسارت تأخیر تأدیه و نیم عشر اجراییه باربر مندرجات پرونده اجرایی، بدهکار می‌باشد نامبرده مالک یک باب مغازه، واقع در شهرستان. خیابان …. کوچه …… پلاک …. می‌باشد.

 

سرقفلی و جمیع متعلقات آن بالغ بر ارزش ….. ریال می‌باشد به همین جهت برابر قانون استدعای بازداشت پلاک یاد شده را در ازای مبلغ مورد اجراییه دارم.

با تجدید احترام

 

ریاست محترم اجرای ثبت …

با احترام

اینجانب …فرزند …… شماره شناسنامه … برابر پرونده اجرایی به کلاسه …. آقای …. مبلغ … ریال از بابت اصل طلب و خسارات وارده مطابق مندرجات پرونده مذکور به اینجانب بدهکار می‌باشد و نامبرده کارمند بانک … شعبه … واقع در شهرستان …. خیابان …… کوچه …… می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایید تا حساب وی برابر قانون تا …. بلوکه گردد.

 

 

ریاست محترم بانک……

با عرض سلام و ادب

با احترام، اینجانب…………………..فرزند……………….دارنده یک فقره چک به شماره ……………….به مبلغ………………………. ریال که در مورخه……………….. از آقای/خانم ………………… دریافت نمودم متأسفانه در راه برگشت به منزل به سرقت رفته است بنابراین در جهت اجرای ماده ۱۴ قانون صدور چک، درخواست مسدودی حساب و عدم پرداخت چک موصوف مورد استدعاست.

 

ریاست محترم بانک……….

 با سلام

احتراماً، به استحضار می‌رساند:

اینجانب …… فرزند …… دارنده حساب جاری به شماره ……، که یک طغری چک به شماره …… به مبلغ …… ریال به تاریخ…… در وجه آقای/خانم……از بابت قرارداد شماره…………. صادر نموده‌ام که معلوم گردید موضوع قرارداد متعلق به شخص ثالثی بوده است که این خود از مصادیق بارز جرم انتقال مال غیر می‌باشد؛ لذا مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک، درخواست مسدودی حساب و عدم پرداخت چک یاد شده را دارم.

 

ریاست محترم بانک……

با عرض سلام و ادب

احتراماً خاطر عالی را مستحضر می‌دارد:

اینجانب………………………………..فرزند………………………..دارندۀ چک به شماره …………. از حساب جای به شماره ………. بدین‌وسیله اعلام می‌دارد که چک مذکور از طریق غیرقانونی (اخاذی/ ارتشاء و…) از اینجانب تحصیل شده است؛ لذا در جهت اجرای ماده ۱۴ قانون صدور چک خواستار عدم پرداخت وجه چک فوق‌الذکر می‌باشم.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید