دعاوی خانواده

اعسار از پرداخت مهریه
دعاوی خانواده

 حکم اعسار و قسطی کردن مهریه

حکم اعسار و قسطی کردن مهریه مربوط به زمانی است که مرد در دادگاه محکوم به پرداخت مهریه شده است

صلاحیت دادگاه خانواده چیست
دعاوی خانواده

صلاحیت دادگاه خانواده چیست؟

هر یک از دادگاه در ایران صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی را دارند که قانون میزان صلاحیت ها را مشخص